(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အရးေန႔


(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အရးေန႔ႏွင့့္ပတ္သက္၍
 ကေနဒါနိုင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.အစည္းမ်ား၏သေဘာထားေၾကျငာခ်က္။

     ၂၀၁၀ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႕သည္ကမၻာ႕ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီး၏(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႕
ျဖစ္ပါတယ္၊၁၉၄၈ခုတြင္ကမၻာကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးကကမၻာေပၚရွိနိုင္ငံအားလုံးတြင္မွီတင္းေနထုိင္
ေနၾကသည့္လူသားအားလုံး၏ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကိုဤေၾကျငာစာတမ္းႀကီးတြင္ထည့္သြင္း ေဖၚျပၿပီးလူတိုင္းလူတိုင္းမိမိတို႕၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုသိရွိၾကရန္ႏွင့္နို္င္ငံတိုင္းရွိအုပ္စုိးသူအစုိးရမ်ားက သိရိွၿပီးဤလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖၚျပထားခ်က္မ်ားကိုိလိုက္နာက်င့္သုံးရန္တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ထားပါသည္၊ဤလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္ပါသည္၊
လူသားအားလုံးအတြက္ရသင့္ရထုိက္သည့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိုလူတိုင္းလူတိုင္းသိရွိရံုသာမက၊အဆိုပါ အခြင့္အေရးကိုအျပည့္အဝရရိွခံစားနိုင္ေအာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုေဖၚျပလွ်က္သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္စုိးသူအစုိးရမ်ားကလိုက္နာၾကရန္ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့့္ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာနိုင္ငံ အားလုံးရွိလူသားအားလုံးအတြက္ဤ့ျပည္ျပည္ဆုိရာလူ႕အခြင့္အေရးေေန႕သည္၊အလြန္မြန္ျမတ္လွသည္္ေန႕
ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္းအျပည့္အဝ လက္ခံယုံၾကည္ပါသည္။့

၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိလူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားဟာတေန႕တျခားအဆိုး ဘက္သို႕က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္၊ဤကဲ့သိုျဖစ္ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကိုစီစစ္ပါက၊ရက္စက္မႈမ်ားမတရား မႈမ်ား၊ေလာဘေဒါသမ်ားစည္းစိမ္မက္ေမာမႈမ်ားကိုအေျခခံတဲ့၊လူ႕အခြင့္အေရးအားလုံးကိုမ်က္ကြယ္ျပုအုပ္စုိး သည့္စစ္အာဏာရွင္စံနစ္္ဆိုးျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါ တယ္၊လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေတြ႕ၾကံုေနရတဲ့နိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအခက္အခဲေပါင္းစုံမွလြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ စစ္အာရွင္စံနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစံနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကေနဒနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.မ်ားကအေလးအနက္ယုံၾကည္ပါ သည္။
     
ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလူ သားတိုင္းခံစားထိုက္သည့္ေမြးရာပါလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးမခံစားရသည္မွာ၊ နွစ္ေပါင္း(၄၈)ႏွစ္ေေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္ သူလူထုအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္္(၃) ဆက္ခန္႕ဒုကၡ ေပါင္းစုံကိုလူ႕ငရဲတြင္ခံစားခဲ့ၿပီးျဖစ္၍အဆိုပါဒုကၡမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ဘို႔အခိ်န္တန္ပါၿပီဟုယုံၾကည္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း တြင္ေဖၚျပထားသည့္ သည္႕လူ႕အခြင့္အေရး မ်ားကို စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ထြန္းကားတဲ့ နိုင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကတဲ့ျပည္သူျပည္သားမ်ားသာရရွိနိုင္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာမိမိတို႕လိုခ်င္တဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိစစ္အာဏာရွင္မ်ားထံ လက္ျဖန္႕ ေတာင္းလို႕ မရနိုင္ပါ၊ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာစစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္
ေေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူၿပီး၊ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိယ္တိုင္ညီညြတ္စြာစည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္္ပါ ဝင္လႈပ္ရွားၿပီးအရယူၾကရန္တိုက္တြန္းနွိုးေဆာ္လုိက္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာဒီမိုကေရစီစံနစ္သို႕ဦးတည္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ ဟုပါးစပ္ကတဖြဖြေျပာေနျခင္းထက္၊တကယ္လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖင့္ျပဘို႕လိုပါတယ္၊စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကိုအမ်ိဳးးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုအေျခခံလွ်က္အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္နိုင္ပါမည္။ျမန္္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာျမန္မာျပည္သူေတြကိုအမွန္ ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္စစ္မွန္ေသာ၏ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုရည္ရြယ္အေကာင္အထည္ေဖၚေန သည္ဆိုပါက၊ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ကမၻာျပည္သူမ်ားသိေအာင္ျပသေပးပါရန္ေအာက္္တြင္ေဖၚျပပါကေနဒါနိုင္ငံအ ေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေလးေလးနက္နက္ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္၊

၁းျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္မတရားေထာင္တန္အသီးသီးက်ခံေနရသည့္ကိုမင္းကို နိုင္။ကိုကိုႀကီး၊ကိုမင္းေဇယ်ာ၊မစုစုေႏြး၊မနီလာသိန္းတို႕အပါအဝင္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအား လုုံးကိုခၽြင္းခ်က္မရိွခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္
၂။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုအျမန္ဆံုုးအေကာင္အထည္ေဖၚရန္

ဤမြန္ျမတ္လွေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႕တြင္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးလူ႕အ ခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရိွေရးႏွင့္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေအာင္ျမင္စြာ
ေရာက္ရွိေရးတို႕အတြက္ေအာက္တြငေဖၚျပပါကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.မ်ားအေနျဖင့္ျမန္ မာျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္အတူက်ရာအခန္းမွအတက္ၾကြဆုံးပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ဤေၾကျငည္ခ်က္တြင္သေဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ.အစည္းမ်ား -

ေၾကညာခ်က္တြင္သဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

 (1) National League for Democracy (NLD LA Canada Branch)
 (2) Burma Watch International (Edmonton)
 (3) Burmese Student Democratic Organization (Toronto, Vancouver)
 (4) Burmese Muslim Association (Toronto) 
 (6) All Burma Muslim Union (Saskatoon) 
 (7) United Democratic Youth League (Canada Branch)
 (8) International Foundation for Burma Nation Congress (Canada Branch)

၂၀၁၀-ခု၊ဒီဇင္လာလ (၁၀)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1