ျမန္မာ့ဂုဏ္ျမွင့္ခ်င္လြန္းလို႕ (၁)


ျမန္မာ့ရုိးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္

ကမၻာေပၚရိွယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ႏွစ္သစ္ဆန္းလာသည္ကိုအေလးအ
ျမတ္ထားၾကသည္။မိမိတို႕ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာဓေလ့ထုံးစံအလုိက္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္မ်ားက်င္းပ၍
 ႏွစ္ဆန္းႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုေလ့ရိွၾကသည္။ ဤသည္မွာယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းထိန္းသိမ္းအပ္
ေသာမြန္ျမတ္သည့္အစဥ္အလာတရပ္ျဖစ္သည္၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္လည္းႏွစ္
ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္သို႕ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကိုၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပကာႏွစ္သစ္ကို
ႀကိုဆိုၾကျမဲျဖစ္ေပသည္။ယင္းႏွစ္သစး္ကူပဲြေတာ္ကိုျမန္မာတို႕ကသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဟုေခၚေဝၚၾက
သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကစ၍ျမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီပဲြေတာ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးခြင့္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ကိုရၾကသည္၊ျမန္မာလ(၁၂)လတြင္လ
အလုိက္က်င္းပသည့္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီျမန္မာ့ရိုးရာပဲြေတာ္မ်ားရိွရာ၊တန္ခူးလတြင္သၾကၤန္ပဲြ၊က ဆုန္လတြင္ေညာင္ေရသြန္းပဲြတို႕သည္အလြန္ထင္ရွားသည့္ပဲြမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္က်ခ်ိန္၌သိၾကားမင္းသည္နတ္ျပည္မွလူ႕ျပည္သို႕ဆင္း
သက္လာသည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိယုံၾကည္ခ်က္အရ လူႀကီးမ်ားက ကေလးမ်ားအား
သၾကၤန္တြင္း၌ ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းစသည့္ မေကာင္းမႈ ကုိ မျပဳၾကႏွင့္၊ျပဳမိလွ်င္ သိၾကားမင္းက
ေခြးသားေရႏွင့္ မွတ္သြားလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာ အခါေတာ္အခ်ိန္၌ မေကာင္း
မႈမ်ားကို လူငယ္မ်ားမက်ဴးလြန္မိရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္ 
သို႔ဆင္းခ်ိန္ကို သၾကၤန္စ က်ခ်ိန္ဟု၎၊နတ္ျပည္သုိ႕ျပန္တက္ခ်ိန္ကိုသၾကၤတက္ခ်ိန္ဟု၎
သတ္မွတ္ၾကသည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္သိၾကားမင္းကိုသၾကၤန္မင္းဟု ေခၚေဝၚေရးသားၾကေပသည္။
ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္သို႕ဆင္းလာသည့္အခါကၽြဲႏြားစေသာသတၱဝါတေကာင္ေကာင္ ကိုစီး၍ျဖစ္ေစမီးရွူးတိုင္စေသာဝတၱဳပစၥည္းတခုခုကိုကိုင္ေဆာင္၍ျဖစ္ေစဆင္းလာ ေလ့ရိွသည္ဟု
 ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾက၏။သုိ႕ျဖစ္၍သၾကၤန္စာမ်ား၌ယၡဳႏွစ္တြင္သိၾကားမင္းသည္မည္သည့္ သတၱဝါကိုစီး၍မည္သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီးဆင္းမည္ကိုရုပ္ပံုႏွင္တကြေဖၚ ျပေလ့ရိွၾကေပသည္။ 

အကယ္၍သၾကၤန္မင္းသည္လွံကို ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား
မည္၊ ေရာဂါအႏၱရာယ္ ထူေျပာမည္ စည္ျဖင့္မေကာင္းသည့္ နိမိတ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္၊
ေရကရားကိုျဖစ္ေစ၊မီးရွူးမီးတိုင္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ေဝွးကိုျဖစ္ေစ ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလာလွ်င္
တိုင္းျပည္ဝေျပာမည္၊ မိုးေကာင္းမည္၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္စသည္ျဖင့္ နိမိတ္ေကာင္း
ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ အကယ္၍သိၾကားမင္းသည္နဂါးကိုစီး၍ဆင္းလာလွ်င္ေလထုမၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္မည္၊ရုတ္တရက္ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္မည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ယၡဳေရာက္ရိွသည္
ျမန္မာႏွစ္သစ္(၁၃၇၄ခုႏွစ္)ဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္နိမိတ္ေကာင္းမေကာင္း သိရိွလုိသူမ်ားအေနျဖင့္၊ယၡဳႏွစ္သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္သိၾကားမင္းဘယ္လိုသတၱဝါကိုစီးၿပီးမည္ သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ဆင္းခဲ့သည္ယၡဳႏွစ္အတြက္ထုတ္ျပန္ထားသည့္သၾကၤန္စာတြင္ၾကည့္
ရႈနိုင္ပါသည္။

သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ေရွးအခါကေရပက္ဖ်န္းကစားၾကျခင္းသည္အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕
ေၾကာင္းစာဆုိေတာ္ဦးေအာင္ႀကီးက-

တာသဘင္ဝယ္၊ဆင္ယင္တုပ ၊လြ-ရရြတည့္၊ျငိမ့္မႈေစာင္းျငင္း၊
အဲ့သီခ်င္းႏွင့္၊ထုံသင္းနံ႕သာ၊ေရသီတာဝယ္၊စမၸာကရမက္၊
ပန္းေပါင္းဖက္၍၊ေရႊခြက္အျပည့္၊ေမႊးမိ်ဳးထည့္ကာ၊လည္လွည့္ဖူလွယ္
တင့္စံပယ္လ်က္၊ျမူးရယ္ရႊင္သား၊လြန္ေက်ာ္ပါးသည္။ ။
ကစားထုံရည္ ဖ်န္းတည့္ေလ-
ဟုဖဲြ႕ဆိုထားသကဲ့သို႕ စမၸာကရမက္စေသာသင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိုင္သည့္ နံ႔သာရည္ အေမႊးရည္တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းစြာပက္ဖ်န္းေလ့ရိွၾကသည္။ လူပ်ဳိေတာ္ကာလသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအပ်ိဳအရြယ္မ်ားကိုေရပက္လိုေသာ္မိဘမ်ားထံခြင့္ပန္ေတာင္းယူ၍အေမႊးနံ႔သာရည္
တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာပက္ဖ်န္းၾကသည္။ ယၡဳေခတ္ကာလကဲ့သို႕ေနာက္ေျပာင္ျခင္းစေသာရိုင္းစုိင္းသည့္အျပုအမူမ်ားကိုအလွ်င္းမေတြ႕ရေခ်၊ ဘုိးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ ၁၇၉၅-ခုႏွစ္တြင္ကက္ပတိန္မိုက္ကယ္ဆိုင္းဆိုသူျဗိတိသွ်
သံအမတ္တဥိးသည္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္အတြင္းပဲခူးၿမို႕သို႕ေရာက္ခဲ့ရာ ပဲခူၿမို႕ဝန္ေတာ္၏သမီးေလးကစႏၵကူးႏွင္းရည္ျဖင့္မိဘႏွစ္ပါးအားေရကန္ေတာ့သည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ကက္ပတိန္ဆိုင္းက ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာေရပက္ျခင္းေမတၱာအရင္းခံ၍သန္႔ စင္စြာေရကစားျခင္းမွာအံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ထူးျခားလွေၾကာင္းသူ၏စာအုပ္တြင္မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ႏွစ္သစ္တြင္မဂၤလာအစစ္ျဖစ္သည့္ကုသုိလ္ေရးမ်ားကိုပါယွဥ္တဲြကာသၾကၤန္ပဲြဆင္ႏႊဲ သည့္အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္အျဖစ္ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ားကဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။သၾကၤန္ပဲြေတာ္
ကာလတြင္အလွဴဒါနပဲြမ်ားျခိမ့္ျခိမ့္သဲဆင္ႏႊဲၾကျခင္း၊စတုဒီသာေကၽြးေမြးျခင္း၊ရဟန္းသံဃာေတာ္
မ်ားအားဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကပ္လွဴျခင္း၊ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ားအားေရသပၸါယါျခင္း၊ဥပုသ္သီတင္း
ေဆာက္တည္ျခင္း၊ဘုိးဘြားမိဘမ်ားဆရာသမားစသူတို႔အားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ ကၽြဲႏြားစ
သည့္တိရစၦာန္မ်ားကိုေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္းစသည့္မြန္ျမတ္သန္႕စင္ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾက ရာျမတ္နိုးဖြယ္ ေလးစားဖြယ္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေကာင္းသည့္
ျမန္မာ့သၾကၤန္ပဲြ၏အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေပသည္။

အလားတူပင္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအခါေတာ္တြင္ျမန္မာလူမိ်ဳးတို႕ တဦးႏွင့္တဦးၾကည္နူးစြာေရပက္ကစားၾကျခင္းသည္၊ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊အညစ္အေၾကးကို
ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ေရကုိသား၍အၾကားမထင္ပဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းတည္းဟူေသာေရ၏နိမိတ္သုံး
ပါးကိုယူၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ထုိေရနိမိတ္အရႏွစ္ေဟာင္းမွအညစ္အေၾကးမ်ားကိုေဆးေၾကာ
သန္႔စင္ေစသည့္သေဘာ၊ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႕
ေအးျမၾကည္လင္ေစလိုသည့္သေဘာျဖစ္သည့္အျပင္ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းေရကိုသား၍ အၾကားမထင္သကဲ့သို႕စည္းစည္းလုံးလုံးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကရန္ဟူ
ေသာမြန္ျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဟာျမန္မာသၾကၤန္ပဲြေတာ္(ဝါ)ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပဲြရဲ႕ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။


၁၃၇၄ခု ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာမိရိုးဖလာမြန္ျမတ္တဲ့ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုျမန္မာတိုင္းကေလးလးစား စားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႕ႏွင့္ကမၻာ့အလယ္မွာျမန္မာ့ဂုဏ္ကိုဖက္ေပါင္းစုံပူးေပါင္းျမင့္တင္ၾကပါစုိ႔။

မွီျငမ္း  ။    ။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ျမန္မာ့ရုိးရာ ရာသီပြဲေတာ္မ်ား ဦးေအးႏိုင္ (ဘီေအ) အစုိးရွဓမၼာစရိယ ႏွင့္ေစတယဂၤဏ (ေရႊတံဆိပ္ဆုရ အဌကထာျပန္အေက်ာ္)


သန္းေအာင္(ရွမ္းကြင္းႀကီးရြာ၊ ဖ်ာပုံ)

၂၀၁၂-ခု ဧၿပီလ(၁၆)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1