လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မြန္ဂုိးလီးယားခရီးစဥ္

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မြန္ဂုိလီးယားခရီးစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလာမည့္၂၀၁၃ခု၊ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ေန႕မွေမလ(၃)ရက္
ေန႕အထိ၊မြန္ဂုိလီးယားနိုင္ငံသို႕(၈)ရက္ၾကာအလည္အပတ္သြားေရာက္မည့္သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါနိုင္ငံေရာက္
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားသိရိွရန္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊အေသးစိပ္သတင္းသိလိုပါကေအာက္
တြင္ေဖၚျပပါလင့္ကိုသြားေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

 www.dvb.no/archives/38741

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(Burmese Canadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခုဧၿပီလ(၂၄)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1