ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑

The Role of Burmese Diaspora in  the Burmese Democracy Movement


ကုိယ္ထီးကိုယ့္နန္းနဲ႕ေနခဲ့ၾကတဲ့ဗမာတို႕ဟာအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ရၿပီးသူတပါးကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရဘူးပါတယ္
၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာဗမာေတြလူညြန္႕တုံးေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အ
ထည္ေဖၚခဲ့ပါတယ္၊သာဓကအားျဖင့္ျမန္မာေတြရဲ႕ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္ဗမာ့ထီးနန္းကိုအၿပီး
အပိုင္ေခ်မႈန္းၿပီဗမာနိုင္ငံကိုအိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သြတ္သြင္းၿပီးကၽြန္ျပုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္
ခ်ဲ႕ရဲ႕လူညြန္႕တုံးေရးေပၚလစီေၾကာင့္အဲဒီတုံးကကုလားတရုတ္ေတြဟာအဂ္လိပ္ကၽြန္၊ဗမာေတြကကုလားတရုတ္
ထက္တဆင့္နိမ့္တဲ့သေဘာက္ဘဝကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊အဲဒီလိုေရာက္ခဲ့ရတာကိုဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြအႀကီးအက်ယ္
မခံမရပ္နိုင္လို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊ကိုလိုနီထမ္းပုိးေအာက္ကဗမာျပည္သားေတြညီညီညြတ္
ညြတ္ရုန္းထြက္ၾကဖို႕အတြက္ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကုိဆန္႕က်င္တဲ့ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္မွာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း
သားမ်ားရဲရဲေတာက္တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ
က်ယ္ျပန္႕သြားပါတယ္၊အဲဒီကမွတဆင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာဗမာ့ျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗမာျပည္သူေတြဟာလြတ္လပ္ေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ကိုကာလတိုေတာင္းစြပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္၊၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း
ဦးေဆာင္တဲ့ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာင္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊ျပည္သူေတြတရားဝင္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးနုေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒိမုိကေရစီအစိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူတုံးက၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတိုင္းျပည္ေဂ်ာက္ထဲမက်ခင္အခ်ိန္မီ
ကယ္တင္လိုက္ရပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊အခုလက္ေတြ႕ျပန္လည္ၾကည့္တဲ့အခါမွာသူေျပာသလိုမဟုတ္ပဲဗမာျပည္သူ
တရပ္လုံးဟာဘယ္တုံးကမွမေျမာ္လင့္ခဲ့တဲ့လူ႕ငရဲျဖစ္တဲ့အသူရာနက္တဲ့ေဂ်ာက္ထဲေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါေတာ့တယ္၊မည္
သို႕ပင္ျပည္သူေတြကိုေခ်ာ့တမ်ိဳး၊ေခ်ာက္တမိ်ဳးျဖင့္လိမ္လည္လွည့္ျပားေစကာမူေခတ္အဆက္ဆက္မွာအတိုးတက္ဆုံးအ
ထက္ျမက္ဆံုးေနရာမွာရိွၾကတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ဲ့အတြင္းစိတ္သေဘာကိုအ
ရင္ဆုံးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသိၾကပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္မဆလတပါတီစစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာ
ဦးေဆာင္ျဖုတ္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္၊အခုဆုိရင္၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆင္ႏႊဲခဲ့တာ(၂၅)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ၊မဆလတ
ပါတီအာဏာရွင္အစုိးရကိုေအာင္ျမင္စြာျဖုတ္ခ်ခဲ့နိုင္တာမွန္ေသာ္လဲ၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၿပီးတိုင္မေခ်မႈန္းနိင္ပါ၊ျပည္
သူေတြလုိလားခ်ီတက္ေနတဲ့စစ္မွန္တဲံဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ေသးပါဘူး၊အလြန္ေကာက္က်စ္ၿပီးပရိယယ္မ်ားလွ
တဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူၾကားေကာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံနိုင္မည္စကားလုံးမ်ားအျမဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုခဲ့သလို၊သူ႕ေခတ္ႏွင့္
သူ႕အခါေလွ်ာက္လူၾကိုက္မ်ားတဲ့အမည္မ်ားကိုလဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုေလ့ရိွပါတယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းစဥ္တုံးက
ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္အလြန္ေခတ္စားပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ
ခ်ီတက္မယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့တယ္၊တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ၊
တိုင္းျပည္ကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္(၂၆)ႏွစ္အတြင္းပုိ႕ေဆာင္ခဲ့လို႕ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့မဆလ
အစုိးရကို၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံႀကီးကျဖုတ္ခ်ခဲ့တာပါ၊ဒါေပမဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူထုကတရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့
တဲ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေပးျခင္းမျပုခဲ့ပါဘူး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ
မွည့္ေခၚထားတဲ့စစ္အာဏာစနစ္ဟာယေန႕တိုင္ဗမာနို္င္ငံမွာရိွေနဆဲပါပဲဆိုတာကိုဗမာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအထူးသတိထား
သတိရၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။

ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာမိမိတို႕လက္ဝယ္ကိုမတရားေရာက္ရွိေနတဲ့အာဏာကိုၾကာနိုင္သမွ်ၾကာေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားလိုတာ
မို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးၾကိုးပမ္္းလာခဲ့တာယေန႕အထိပါပဲ၊ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵမပါပဲႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္က်ေရးဆဲြခဲ့တယ္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျပည္သူလူထုဟာနာဂစ္ေလမႈန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္အလူးအလဲ
ဒုကၡေပါင္းစုံကိုခံစားေနရတုံးမွာကလိမ္ကက်စ္နည္းမ်ားသုံးၿပီးအတည္ျပုခဲ့ပါတယ္၊အဲဒိနာဂစ္အေျခခံဥပေဒႀကီးကုိအသုံးျပုၿပီး
၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္သမၼတႀကီးဦးသန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးပါမယ္
လို႕ကမၻာကုိေၾကျငာထားတဲ့လက္ရိွအစုိးရဆိုတာေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ၊အခုလက္ရိွအေရခြံလစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ေခါင္းေဆာင္
သမၼတႀကီးဦးသိိန္းစိန္ကလဲကမၻာ့သမိုင္းမွာမၾကုံေတြ႕ခဲ့ရဘူးေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ျ
ပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့ျပန္ပါတယ္၊အေျပာကေတာ့မစားရဝခမန္းပါပဲ၊စိန္နား
ကပ္္ႀကီးပန္ရမလုိဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုပါပဲ၊

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕လြန္ခဲ့တဲ့(၂၅)နွစ္တုံးကျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ဗမာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္
သုိ႕ေရာက္ရိွေအာင္သက္ေသထူခဲ့သလိုအခုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတလူၾကမ္းအဖဲြ႕သားမ်ားကတိုင္းျပည္နဲ႕လူမိ်ဳးကိုဘယ္လိုဒုကၡေပးအုံးမယ္ဆိုတာကိုမၾကာမီလာေတာ့မဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ပိတ္ကားႀကိးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ၊မ်က္မျမင္အမ်ားအျပားကိုအျခားမ်က္မျမင္တဦးကေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူတို႕အားလုံးေဂ်ာက္ထဲက်ၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္၊ဗမာျပည္သူအားလုံးကိုလုိအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာတပ္ဆင္ေပးဖုိ႕အေရးႀကီးလွတဲ့အလွဲ႕အေျပာင္းအခ်ိန္ကာလကိုေရာက္ရိွေန႔ၿပီ၊အဲဒီျပည္သူေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြတပ္ဆင္ေပးရမဲ့အဓိကတာဝန္ႀကီးဟာ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ပုခုံးေပၚကိုေရာက္ရွိလုိ႕လာပါၿပီ၊ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕စကားကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္၊အခုလက္ရိွရင္ဆိုင္ၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးကေပးအပ္လိုက္တဲ့ႀကီးမာလွတဲ့တာဝန္ႀကီးကို၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားဘယ္နည္းဘယ္ပုံျဖင့္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုယၡုက်င္းပတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံႀကီးမွာေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းအေျဖရွာနိုင္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပုလိုက္ပါ္တယ္။

ဗမာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာတဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ…

၁။စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊သူတို႕ရဲကမိသားစုဝင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႕ကိုပ့ံပိုးေပးတဲ့ခရုိနီမ်ားဟာထားစရာေနရာမရိွ
ေအာင္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္၊

၂။သန္း(၆၀)ေသာျပည္သူမ်ားကေတာ့၊စားစရာမရိွတဲ့အေျခအေနဆိုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါတယ္၊

၃။၂၀၀၈နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၾကီးဟာဗမာနိုင္ငံကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိုးတဲ့၊တရားဥပေဒစုိးမိုးတဲ့၊ဲျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ဗမာအပါအ
ဝင္လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခြင့္အလမ္းတူညီစြာခံစားရတဲ့၊ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းတြင္ပိတ္ဆို႕ေနပါ္
တယ္၊
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့လက္ရိွၾကုံေတြ႕ရတဲ့အက်ိးဆက္အမ်ားအျပားထဲကအထင္ရွားဆုံးတို႕ကိုေဖၚျပ
ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားေလွ်က္လွမ္းရမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကေနဒါနိုင္ငံကိုအေျခခံတဲ့၊ၾကုံခဲ့ရတဲ့ေနာင္တြင္ေရွာင္ရမည့္
ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ႏွင့္ေဆာင္ရမည့္အၾကံျပုခ်က္မ်ား…

၂၅-ႏွစ္အတြင္းၾကုံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့၊ေနာင္တြင္ေရွာင္ရွားသင့္၊ျပုျပင္သင့္တဲ့ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ား….

၁။ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ျပန္က်ဲတည္ရိွေနတဲံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရာတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၂။ဗမာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဴးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း

၃။ဗမာနိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပုတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ား(ဥပမာကေနဒါနိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရႏွင့္ဗမာနိုင္ငံႏွင့္ကေနဒါနိုင္ငံ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမ်ားအားနည္းျခင္း

၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အၾကံျပုခ်က္မ်ား..

၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားဘာမွလႈပ္
ရွာစရာမလုိေတာ့ဟုယူဆေနၾကသူမ်ားရိွေနပါတယ္၊မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္၊

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ားက၊ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ၊ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုမ်ား(ျပည္ပေရာက္
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၈၈မိ်ဳးဆက္မ်ားဟန္ိခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္၊ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားယၡင္ကထက္ပိုမိုလႈပ္ရွားၾကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္)၊အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ျပည့္ဝစြာအေကာင္
အထည္ေဖၚနိုင္ေရးကိုအသိရိွရိွျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

၂။ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဴးစုအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျပည္တြင္းေရာျပည္ပတြင္ပါတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္

၃။ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတဆုိ႕ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုျပည္သူ
လူထု၏စုစည္းညီညြတ္မႈအင္အားအျပည့္အဝရယူၿပီးအျမန္နိုင္ဆုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

၄။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊မိမိတို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္၊တနိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပုတဲ့(ဖယ္ဒရယ္အမ်ိဳးအစား)အဖဲြ႕
အစည္းမ်ာႏွင့္၊ဗမာအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးနိုင္တဲ့ဖုိရြန္မ်ားဖဲြ႕စည္းရန္၊လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးစုေပါင္းပါ
ဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊တဦးခ်င္းအလုိက္အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
အားေကာင္းလာေရးေဆာင္ရြက္ရန္္

၂၅ႏွစ္ေျမာက္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ဤကားအ
တုိခ်ဳံးတင္ျပရင္းျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕…

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ( Coordinator)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(BurmeseCanadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Tel:780 439 7555, Cell:780 953 9877
Email:thanaung1994@gmail.com
SKYPE ID: minngyee
၂၀၁၃ခု-ဇြန္လ(၂၈)ရက္။Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1