(ဘီဒဘလ်ဴအိုင္) ဘေလာ့အေၾကာင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္ငံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕(Burma Watch International) ကုိ၁၉၈၉-ခု၊ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအဖဲြ႕၏ဖဲြ႕စည္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ယေန႕အထိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို  (www.burmawatch.org) တြင္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိေတြ႕ႀကံဳေနရသည္႔နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ထင္ဟပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျမန္မာနိုင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ေနထုိုင္ၾကသည္႔ ျမန္မနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလစ္ဟင္းမႈမရိွေစရန္၊ အမ်ိုးသားေရးတာဝန္မ်ားကိုအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ က်ရာေနရာမွ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ ဤဘေလာ့ဝက္ဆိုက္ကိုတည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1