ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရးအေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚယူရန္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကေလးၿမိဳ႕ေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ပါတ္သက္၍
 ကေနဒါနိုင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.အစည္းမ်ား၏သေဘာထားေၾကျငာခ်က္။

        ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္ေန.တြင္က်ေရာက္သည့္ ဇုိမီးအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္၏ (၂၂)ႏွစ္ေျမာက္ အခန္းအနားတြင္အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊နို္ငငံေရး အင္အားစုမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီရရိွေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားေပါင္းစည္း၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး၊အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည့္ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံႀကီးေခၚယူက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေၾကျငာစာတမ္းအားကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အျပည့္အဝ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။
        ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိလူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေရးအတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ စစ္အာရွင္စံနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစံနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကေနဒနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.မ်ားကအေလးအနက္အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါသည္။
      ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံး၏သေဘာဆႏၵကိုလုံးဝမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးတရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့စြာေရးဆဲြထားသည့္ ၂၀၀၈-ခုဖဲြ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတို႔သည္ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွျပႆနာမ်ားကိုလုံးဝေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္မဟုတ္ပါ ။ အမ်ိဳးသားတန္းတူခြင့္နွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုလည္းအာမခံျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မႈလည္းလုံးလုံးရွိမည္မဟုတ္ပါ၊ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံႀကီးအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပထားသည္၊ကေလးၿမိဳ႕ေၾကျငညာစာတမ္းႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာညီညြတ္ေပါင္းစည္းမႈျဖင့္လူမ်ိဳးစုံျမန္မာျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျဖင့္သာ ျမန္မာ ျပည္သူ တရပ္လုံးလိုလားသည္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္နိုင္မည္ဟု ကေနဒါနိုင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအစည္းမ်ားမွယုံၾကည္ပါသည္၊ထိုသုိ.ယုံၾကည္သည့္အတိုင္းေအာက္တြင္ ေဖၚျပပါကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.မ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္အတူက်ရာအခန္းမွ အတက္ၾကြဆုံးပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ဤေၾကျငညခ်က္တြင္သေဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ.အစည္းမ်ား -

ေၾကညာခ်က္တြင္သဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊

 (1) National League for Democracy (NLD LA Canada Branch)
 (2) Burma Watch International (Edmonton)
 (3) Burmese Student Democratic Organization (Toronto, Vancouver)
 (4) Burmese Muslim Association (Toronto) 
 (6) All Burma Muslim Union (Saskatoon) 
 (7) United Democratic Youth League (Canada Branch)
 (8) International Foundation for Burma Nation Congress (Canada Branch)

၂၀၁၀-ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1