လူႀကီးလူငယ္

လူႀကီးလူငယ္
Category: ေဆာင္းပါး
Published on Friday, 16 November 2012 11:49
Written by ဦးသန္႔
လူႀကီးႏွင့္လူငယ္တုိ႔သည္ သေဘာထားခ်င္းမတူ၊ စိတ္ကူးခ်င္းမတူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူၾကေခ်။ မည္သည့္ တုိင္းျပည္ မည္သည့္ေခတ္တြင္မဆုိ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္တုိ႔သည္ မကၡျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားထက္ လူႀကီးလူငယ္ စစ္ပဲြသည္သာလြန္ထင္ရွားလ်က္ ရွိၾက ၏။ ရွင္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား။ မဟာမက္သခင္၊ ကရစ္ရွနား၊ ကြန္းျဖဴးစိရပ္ စသည္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာ သာဝင္၊ မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ ကြန္းျဖဴးစိရပ္ဘာသာဝင္တုိ႔အား (ဂါရေဝါစ၊ နိဝါေတာစ) တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့သျဖင့္ လူငယ္သည္ လူႀကီးအား ကုိင္း႐ႈိင္း႐ုိေသေသာ အေလ့ရွိခဲ့၏။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၌မူကား အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ထုိတရားသည္ ေခါင္းပါးလ်က္ရွိခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္သည္ အလြန္ဆန္းၾကယ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုံးစံတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ ဘာသာ ေရးတုိ႔၌ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ဂါရဝတရားပ်က္ျခင္း စသည္တုိ႔ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္လာၾကကုန္၏။ ေခတ္ကုိ လုိက္သျဖင့္ ေကာင္းသည္လည္းရွိ၏။ ဆုိးသည္လည္း ရွိ၏။ မေကာင္းေသာ ဓေလ့ထုံးစံတုိ႔ေပ်ာက္ ပ်က္ျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရး၌ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္ေလာ။
ေခတ္အတြက္ ဂါရဝတရား ပ်က္ျပားလာျခင္းကုိ ဆုိေပဦးအံ့။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာဆုိပါစုိ႔။ ေရွးအခါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာမ်ားကုိ ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ုိေသၾကကုန္၏။ ယခုေခတ္ႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာမ်ားကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္ဟု ဆုိ၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဆရာႀကီး တုိ႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကာက္စိတ္ကုိ အလွ်င္းမေမြးျမဴၾကရန္ တုိက္တြန္း၏။ ကၽြႏု္တုိ႔၏ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားသည္ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မည္မွ် ေၾကာက္ရသည္၊ ေရွးက တပည့္တပန္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဆရာသမားတုိ႔အား မည္မွ်ေၾကာက္ၾကရသည္ဆုိသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ျခင္းသည္ ႐ုိေသျခင္းႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒြန္တဲြလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အက်င့္သီလ ေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား သူတစ္ပါးက မေၾကာက္ေသာ္လည္း ႐ုိေသကုိင္း႐ွိဴင္းၾက၏။
မုိးညႇင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ မေၾကာက္ေသာ္လည္း ႐ုိေသၾကကုန္၏။ လူသာမန္ အခ်င္းခ်င္းမူကား အမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာက္မွသာလွ်င္ ႐ုိေသၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ ေလာ။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ဆရာအားမေၾကာက္လွ်င္ ႐ုိေသျခင္း ေပါ့ေလ်ာ့ေပမည္။ ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၱာ ပ်က္ျပားလ်က္ရွိ ေပသည္။ ထုိသုိ႔ တပည့္သည္ ဆရာအား ေၾကာက္ျခင္း ႐ုိေသျခင္းကင္းလွ်င္ အေရွ႕ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်း ျခင္း အခ်က္တစ္ခ်က္သည္ ပ်က္ျပားမည္ေလာဟု စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းျခင္း အမူအရာတစ္ရပ္သည္ စကားေျပာဆုိျခင္း၌ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ စကားေျပာေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကမၻာေပၚ၌ ရွိမည္မထင္ေပ။ အသက္ႀကီးျခင္း၊ ဂုဏ္ႀကီးျခင္းကုိလုိက္၍ ဦး၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ အစ္မ၊ အစ္ကုိ စသည္တုိ႔ကုိ တပ္၍ေခၚေလ့ ေျပာေလ့ ရွိၾကသည္။ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ရွင္၊ ကၽြန္မ စသည္တုိ႔သည္မ်ားစြာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းကုိ ျပ၏။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ ယူႏွင့္ အုိင္မွလြဲ၍ သုံးစရာစကားမရွိခဲ့။ ထုိသုိ႔ ယဥ္ေက်းျခင္းသည္ ေခတ္၏ တုိက္ဖ်က္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိ အလုိမလုိက္သင့္ေပ။ ေခတ္မီရမည္ဟုဆုိေသာ္လည္း မူလယဥ္ေက်းျခင္း၏ ေကာင္းေသာ အခ်က္ကုိ မေပ်ာက္ပ်က္စေကာင္းေပ။
မ်ားမၾကာမီက ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားႀကီး အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ စုေပါင္း၍ လက္မွတ္ ထုိးၿပီးလွ်င္ က်င္းပမည့္ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ အစမ္းစာေမးပဲြမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆရာႀကီးအား ေလွ်ာက္ထား ၾကေလ၏။ ၎တုိ႔၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အစမ္းစာေမးပဲြျပဳလုပ္မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားျခင္းသည္ နီးကပ္လြန္းျခင္း၊ စာၾကည့္ခ်ိန္မရျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႀကီးႏွစ္ေယာက္ဖ်ားေန၍ မေျဖႏုိင္ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အစမ္းစာေမးပဲြ တစ္ႀကိမ္ေလာက္လုပ္လွ်င္ ေတာ္ေလာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္အခါကမူ မည္သည့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေရးရန္ ဝံ့မည္နည္း။
ဆရာႀကီးလုပ္သူသည္ မိမိေကာင္းသည္ထင္၍လုပ္ေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မည္သူက မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေျပာေျပာ ေလွ်ာ့ေပးေသာ လူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မေပးႏုိင္ဟု ခပ္တင္းတင္း ပယ္ခ်လုိက္၏။ စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ အတန္းထဲတြင္ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ ေက်ာင္း သားႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္၏ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားကပင္ လက္မွတ္ထုိးရ ေၾကာင္း သိရေလသည္။
မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံ၏ အတုကုိ တျဖည္းျဖည္း ယူလ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသျဖင့္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ ဘာသာတရား ေတာ္ႀကီးသည္ ယိမ္းယုိင္လ်က္ရွိၿပီေလာ။ လူႀကီးသည္ ေႏွးကန္၏။ ခ်င့္ခ်ိန္၏။ လူငယ္သည္ စိတ္ျမန္ ၏။ ဇြတ္လုပ္ခ်င္၏။ စြန္႔စားလုိ၏။ ဤကား နိယာမပင္တည္း။ ၂ ဦးစလုံး၌ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တဲြ လ်က္ရွိရာ မဇၥၽိမပဋိပဋာလမ္းသည္ အေကာင္းဆုံးမဟုတ္တုံေလာ။
[ေလာကအလင္းတုိက္ထုတ္ (၂ဝဝ၉-ဒီဇင္ဘာ)၊ ဦးသန္႔၏ လက္ေရြးစင္စာမ်ားမွ]


မွတ္ခ်က္။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဝက္ဆိုက္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1