ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပ ည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၏အခန္းက႑

The Role of Burmese Diaspora in  the Burmese Democracy Movement


ကုိယ္ထီးကိုယ့္နန္းနဲ႕ေနခဲ့ၾကတဲ့ဗမာတို႕ဟာအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ရၿပီးသူတပါးကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရဘူးပါတယ္
၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာဗမာေတြလူညြန္႕တုံးေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အ
ထည္ေဖၚခဲ့ပါတယ္၊သာဓကအားျဖင့္ျမန္မာေတြရဲ႕ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္ဗမာ့ထီးနန္းကိုအၿပီး
အပိုင္ေခ်မႈန္းၿပီဗမာနိုင္ငံကိုအိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သြတ္သြင္းၿပီးကၽြန္ျပုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္
ခ်ဲ႕ရဲ႕လူညြန္႕တုံးေရးေပၚလစီေၾကာင့္အဲဒီတုံးကကုလားတရုတ္ေတြဟာအဂ္လိပ္ကၽြန္၊ဗမာေတြကကုလားတရုတ္
ထက္တဆင့္နိမ့္တဲ့သေဘာက္ဘဝကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊အဲဒီလိုေရာက္ခဲ့ရတာကိုဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြအႀကီးအက်ယ္
မခံမရပ္နိုင္လို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊ကိုလိုနီထမ္းပုိးေအာက္ကဗမာျပည္သားေတြညီညီညြတ္
ညြတ္ရုန္းထြက္ၾကဖို႕အတြက္ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကုိဆန္႕က်င္တဲ့ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္မွာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း
သားမ်ားရဲရဲေတာက္တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ
က်ယ္ျပန္႕သြားပါတယ္၊အဲဒီကမွတဆင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာဗမာ့ျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗမာျပည္သူေတြဟာလြတ္လပ္ေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ကိုကာလတိုေတာင္းစြပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္၊၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း
ဦးေဆာင္တဲ့ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာင္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္၊ျပည္သူေတြတရားဝင္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးနုေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒိမုိကေရစီအစိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူတုံးက၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတိုင္းျပည္ေဂ်ာက္ထဲမက်ခင္အခ်ိန္မီ
ကယ္တင္လိုက္ရပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊အခုလက္ေတြ႕ျပန္လည္ၾကည့္တဲ့အခါမွာသူေျပာသလိုမဟုတ္ပဲဗမာျပည္သူ
တရပ္လုံးဟာဘယ္တုံးကမွမေျမာ္လင့္ခဲ့တဲ့လူ႕ငရဲျဖစ္တဲ့အသူရာနက္တဲ့ေဂ်ာက္ထဲေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါေတာ့တယ္၊မည္
သို႕ပင္ျပည္သူေတြကိုေခ်ာ့တမ်ိဳး၊ေခ်ာက္တမိ်ဳးျဖင့္လိမ္လည္လွည့္ျပားေစကာမူေခတ္အဆက္ဆက္မွာအတိုးတက္ဆုံးအ
ထက္ျမက္ဆံုးေနရာမွာရိွၾကတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ဲ့အတြင္းစိတ္သေဘာကိုအ
ရင္ဆုံးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသိၾကပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္မဆလတပါတီစစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာ
ဦးေဆာင္ျဖုတ္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္၊အခုဆုိရင္၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆင္ႏႊဲခဲ့တာ(၂၅)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ၊မဆလတ
ပါတီအာဏာရွင္အစုိးရကိုေအာင္ျမင္စြာျဖုတ္ခ်ခဲ့နိုင္တာမွန္ေသာ္လဲ၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၿပီးတိုင္မေခ်မႈန္းနိင္ပါ၊ျပည္
သူေတြလုိလားခ်ီတက္ေနတဲ့စစ္မွန္တဲံဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ေသးပါဘူး၊အလြန္ေကာက္က်စ္ၿပီးပရိယယ္မ်ားလွ
တဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူၾကားေကာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံနိုင္မည္စကားလုံးမ်ားအျမဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုခဲ့သလို၊သူ႕ေခတ္ႏွင့္
သူ႕အခါေလွ်ာက္လူၾကိုက္မ်ားတဲ့အမည္မ်ားကိုလဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုေလ့ရိွပါတယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းစဥ္တုံးက
ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္အလြန္ေခတ္စားပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ
ခ်ီတက္မယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့တယ္၊တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ၊
တိုင္းျပည္ကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္(၂၆)ႏွစ္အတြင္းပုိ႕ေဆာင္ခဲ့လို႕ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့မဆလ
အစုိးရကို၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံႀကီးကျဖုတ္ခ်ခဲ့တာပါ၊ဒါေပမဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူထုကတရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့
တဲ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေပးျခင္းမျပုခဲ့ပါဘူး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ
မွည့္ေခၚထားတဲ့စစ္အာဏာစနစ္ဟာယေန႕တိုင္ဗမာနို္င္ငံမွာရိွေနဆဲပါပဲဆိုတာကိုဗမာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအထူးသတိထား
သတိရၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။

ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာမိမိတို႕လက္ဝယ္ကိုမတရားေရာက္ရွိေနတဲ့အာဏာကိုၾကာနိုင္သမွ်ၾကာေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားလိုတာ
မို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးၾကိုးပမ္္းလာခဲ့တာယေန႕အထိပါပဲ၊ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵမပါပဲႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္က်ေရးဆဲြခဲ့တယ္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျပည္သူလူထုဟာနာဂစ္ေလမႈန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္အလူးအလဲ
ဒုကၡေပါင္းစုံကိုခံစားေနရတုံးမွာကလိမ္ကက်စ္နည္းမ်ားသုံးၿပီးအတည္ျပုခဲ့ပါတယ္၊အဲဒိနာဂစ္အေျခခံဥပေဒႀကီးကုိအသုံးျပုၿပီး
၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္သမၼတႀကီးဦးသန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးပါမယ္
လို႕ကမၻာကုိေၾကျငာထားတဲ့လက္ရိွအစုိးရဆိုတာေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ၊အခုလက္ရိွအေရခြံလစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ေခါင္းေဆာင္
သမၼတႀကီးဦးသိိန္းစိန္ကလဲကမၻာ့သမိုင္းမွာမၾကုံေတြ႕ခဲ့ရဘူးေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ျ
ပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့ျပန္ပါတယ္၊အေျပာကေတာ့မစားရဝခမန္းပါပဲ၊စိန္နား
ကပ္္ႀကီးပန္ရမလုိဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုပါပဲ၊

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕လြန္ခဲ့တဲ့(၂၅)နွစ္တုံးကျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ဗမာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္
သုိ႕ေရာက္ရိွေအာင္သက္ေသထူခဲ့သလိုအခုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတလူၾကမ္းအဖဲြ႕သားမ်ားကတိုင္းျပည္နဲ႕လူမိ်ဳးကိုဘယ္လိုဒုကၡေပးအုံးမယ္ဆိုတာကိုမၾကာမီလာေတာ့မဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ပိတ္ကားႀကိးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ၊မ်က္မျမင္အမ်ားအျပားကိုအျခားမ်က္မျမင္တဦးကေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူတို႕အားလုံးေဂ်ာက္ထဲက်ၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္၊ဗမာျပည္သူအားလုံးကိုလုိအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာတပ္ဆင္ေပးဖုိ႕အေရးႀကီးလွတဲ့အလွဲ႕အေျပာင္းအခ်ိန္ကာလကိုေရာက္ရိွေန႔ၿပီ၊အဲဒီျပည္သူေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့အသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြတပ္ဆင္ေပးရမဲ့အဓိကတာဝန္ႀကီးဟာ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ပုခုံးေပၚကိုေရာက္ရွိလုိ႕လာပါၿပီ၊ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕စကားကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္၊အခုလက္ရိွရင္ဆိုင္ၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးကေပးအပ္လိုက္တဲ့ႀကီးမာလွတဲ့တာဝန္ႀကီးကို၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားဘယ္နည္းဘယ္ပုံျဖင့္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုယၡုက်င္းပတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံႀကီးမွာေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းအေျဖရွာနိုင္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပုလိုက္ပါ္တယ္။

ဗမာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာတဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ…

၁။စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊သူတို႕ရဲကမိသားစုဝင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႕ကိုပ့ံပိုးေပးတဲ့ခရုိနီမ်ားဟာထားစရာေနရာမရိွ
ေအာင္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္၊

၂။သန္း(၆၀)ေသာျပည္သူမ်ားကေတာ့၊စားစရာမရိွတဲ့အေျခအေနဆိုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါတယ္၊

၃။၂၀၀၈နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၾကီးဟာဗမာနိုင္ငံကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိုးတဲ့၊တရားဥပေဒစုိးမိုးတဲ့၊ဲျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ဗမာအပါအ
ဝင္လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခြင့္အလမ္းတူညီစြာခံစားရတဲ့၊ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းတြင္ပိတ္ဆို႕ေနပါ္
တယ္၊
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့လက္ရိွၾကုံေတြ႕ရတဲ့အက်ိးဆက္အမ်ားအျပားထဲကအထင္ရွားဆုံးတို႕ကိုေဖၚျပ
ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားေလွ်က္လွမ္းရမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကေနဒါနိုင္ငံကိုအေျခခံတဲ့၊ၾကုံခဲ့ရတဲ့ေနာင္တြင္ေရွာင္ရမည့္
ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ႏွင့္ေဆာင္ရမည့္အၾကံျပုခ်က္မ်ား…

၂၅-ႏွစ္အတြင္းၾကုံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့၊ေနာင္တြင္ေရွာင္ရွားသင့္၊ျပုျပင္သင့္တဲ့ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ား….

၁။ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ျပန္က်ဲတည္ရိွေနတဲံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရာတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၂။ဗမာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဴးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း

၃။ဗမာနိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပုတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ား(ဥပမာကေနဒါနိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရႏွင့္ဗမာနိုင္ငံႏွင့္ကေနဒါနိုင္ငံ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမ်ားအားနည္းျခင္း

၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အၾကံျပုခ်က္မ်ား..

၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားဘာမွလႈပ္
ရွာစရာမလုိေတာ့ဟုယူဆေနၾကသူမ်ားရိွေနပါတယ္၊မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္၊

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ားက၊ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ၊ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုမ်ား(ျပည္ပေရာက္
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၈၈မိ်ဳးဆက္မ်ားဟန္ိခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္၊ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားယၡင္ကထက္ပိုမိုလႈပ္ရွားၾကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္)၊အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ျပည့္ဝစြာအေကာင္
အထည္ေဖၚနိုင္ေရးကိုအသိရိွရိွျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

၂။ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဴးစုအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျပည္တြင္းေရာျပည္ပတြင္ပါတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္

၃။ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတဆုိ႕ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုျပည္သူ
လူထု၏စုစည္းညီညြတ္မႈအင္အားအျပည့္အဝရယူၿပီးအျမန္နိုင္ဆုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

၄။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊မိမိတို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္၊တနိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပုတဲ့(ဖယ္ဒရယ္အမ်ိဳးအစား)အဖဲြ႕
အစည္းမ်ာႏွင့္၊ဗမာအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးနိုင္တဲ့ဖုိရြန္မ်ားဖဲြ႕စည္းရန္၊လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးစုေပါင္းပါ
ဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊တဦးခ်င္းအလုိက္အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
အားေကာင္းလာေရးေဆာင္ရြက္ရန္္

၂၅ႏွစ္ေျမာက္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ဤကားအ
တုိခ်ဳံးတင္ျပရင္းျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕…

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ( Coordinator)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(BurmeseCanadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Tel:780 439 7555, Cell:780 953 9877
Email:thanaung1994@gmail.com
SKYPE ID: minngyee
၂၀၁၃ခု-ဇြန္လ(၂၈)ရက္။ 

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြဝင္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္လက္ေဆာင္မြန္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ(၁၉)ရက္ဟာလူထုေခါင္းေဆင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕(၆၈)ႏွစ္ျပည့္
ေမြးေန႕ျဖစ္ပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က်န္းမာရႊင္လန္းၿပီးျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတ
ရပ္လုံးရည္မွန္းခ်ီတက္ေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အျမန္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစလုိ႕
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းျမန္မာလူငယ္မ်ားအေတြးမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္ေစရန္အေထာက္
အကူေပးမည့္ေအာက္ပါကဗ်ာကိုအမွတ္တရမွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။

မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၃ခု၊ဇြန္လ(၁၉)ရက္

---------------------------------------------

အကယ္၍
႐ုဒ္ရပ္ဒ္ကစ္ပလင္း
ဘာသာျပန္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အကယ္၍
မင္းရဲ႕ အမွန္စကားေတြကို
လူလိမ္ လူညစ္ေတြက
လွည့္စား ေျပာင္းလဲၿပီး
မုသားအျဖစ္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ညစ္တဲ့အခါ
မင္းဟာ
တည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ နာၾကားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ….

ဒါမွမဟုတ္
မင္းဘ၀ တခုလံုးေပးၿပီး
အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို
ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
အင္မတန္မွ ေသးငယ္တဲ့ တန္ဆာပလာ အရာရာနဲ႔
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္…..

အကယ္၍
မင္းႏိုင္ခဲ့သမွ်ေတြ အားလံုးဟာ
ေၾကြတလွည့္ ၾကက္တစ္ခုန္ပမာ
တလွည့္တခါတည္းနဲ႔ ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရင္…
ၿပီးေတာ့
အစကေန ျပန္စႏိုင္မယ္ဆိုရင္ …
ၿပီးေတာ့တစ္ခါ
ဆိုးလွတဲ့ ၾကမၼာရယ္လို႔
ဘယ္ေသာခါမွ ညည္းညဴမေနဘူးဆုိရင္….

အကယ္၍
သူမ်ားတကာ လုပ္ၿပီးသြားၾကလို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ
မင္းအလွည့္ ေရာက္လာတဲ့အခါ
မင္းတေယာက္တည္းနဲ႔ပဲ
အားနဲ႔မာန္နဲ႔ ဇြဲသတၱိရွိရွိ ဆက္ႀကိဳးစားႏိုင္မယ္ဆိုရင္….
အဲဒီလိုပဲ
မင္းမွာ စိတ္အင္အားကလဲြလို႔
ဘာဆိုဘာမွ မရွိေတာ့တဲ့အခါ
အဲဒီစိတ္ဓာတ္အင္အားကို
ခိုင္မာစြာနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္…..

အကယ္၍
ေစာင့္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ႏုိင္ၿပီး
အဲဒီအတြက္လည္း မေမာမပန္း ေနႏိုင္မယ္ဆိုရင္….
ဒါမွမဟုတ္
မင္းရဲ႕အေၾကာင္း
မဟုတ္တရား မုသားစကား ၾကားရတဲ့အခါ
မင္းကလည္း အလိမ္အညာေတြနဲ႔
မတုံ႔ျပန္ဘူးဆိုရင္….

ဒါမွမဟုတ္
မင္းကို လူတကာက ၀ုိင္း၀န္း မုန္းတီးတဲ့အခါ
မင္းဟာ အမုန္းေတြ ျပန္မပြားဘူးဆိုရင္…
ၿပိီးေတာ့
မင္းကိုယ္မင္း လူေတာ္တေယာက္ရယ္လို႔ မျမင္ဘဲ
ပညာရွိ စကားေတြလည္း မေျပာဘူးဆိုရင္….

အကယ္၍
စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြဟာ
မင္းအေပၚ မလႊြမ္းမိုးေစဘဲ စိတ္ကူးႏိုင္မယ္ဆိုရင္….
အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးေတြဟာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သက္သက္သာ မျဖစ္ေစဘဲ ေတြးေခၚႏိုင္မယ္ဆိုရင္…

အကယ္၍
ေအာင္ျမင္မႈသုခနဲ႔ ဆံုးရႈံးမႈ ဒုကၡေတြကို ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါ
တူညီေသာ ေလာကဓံတရားေတြပါလား ရယ္လို႔
ခံယူထားနုိင္မယ္ဆိုရင္ …

အကယ္၍
လူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေျပာဆို ဆက္ဆံရတဲ့အခါ
ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္…..
ဒါမွမဟုတ္
မင္းဧကရာဇ္ေတြနဲ႔ အတူ လမ္းေလွ်ာက္ေနရေပမယ့္
မာန္မာန ေသြးမၾကြဘူးဆိုရင္….

အကယ္၍
ရန္သူကျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြကျဖစ္ေစ
မင္းကို သိပ္ၿပီး နာက်ည္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေစရင္….

အကယ္၍
လူတိုင္းကို တန္ဖိုးထား ေလးစားရေပမယ့္
စဲြလမ္းမႈ သံေယာဇဥ္ေတြ ထားမေနဘူးဆိုရင္….

အကယ္၍
တိုေတာင္းလွတဲ့ မပစ္ပယ္ႏူိင္တဲ့ တမိနစ္အတြင္းမွာ
အဓိပၸာယ္ရွိလွတဲ့ စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္အျဖစ္
အသံုးခ်ႏုိင္မယ္ဆိုရင္…..

ငါ့သားေရ …
မင္းဟာ
အရာရာရွိတဲ့၊ အရာရာျဖစ္တဲ့
ကမာၻႀကီးကို ဆုတ္ကိုင္လို႔
အရာရာ ဘာမဆို မင္းစြမ္းႏိုင္ၿပီေပါ့…
အဲဒီေတာ့ မင္းဟာလည္း
ေယာက်ၤားေကာင္း တေယာက္ပဲေပါ့….။ ။

ဘာသာျပန္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

IF

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build’ em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and –toss.
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “ Hold on:!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings-nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run.
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And which is more - you’ll be a Man, my son!

RUDYARD KIPLING
(1865 – 1936)
 

ေမြးေန့ဆုေတာင္း Daw Aung San Suu Kyi s 68th Birthday


 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1