တတိယႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈသူမ်ား

ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခိုလံႈသူ (Refugees) မ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ ေမာင္မိုးညိွမွစုေဆာင္းတင္ျပပါသည္။
(၁) မွတ္တမ္းမ်ားအရ ပထမဦးဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္သို႔ (1984) ခုႏွစ္တြင္စတင္ေရာက္ရွိလာသည့္ဟုသိရသည္ မူလကေရာက္ရွိခုိလံႈသူ (တေသာင္းခန္႔) မွစစ္အစိုးရ၏ အဆက္မျပတ္ထုိးစစ္ဆင္မႈ ရြာမ်ားရွိတုိင္းရင္းသားမ်ားကိုေမာင္းထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားခုိလႈံသူ (ရွစ္ေသာင္း) အထိရွိလာသည္။ 
(၂) ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံဘက္ ခရုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇင္းမယ္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ တပ္၊ ကန္ခ်နားဘူရီ စခန္းႀကီး (၁၁)ခုတြင္ခုိလံႈသူ (၁၄၆၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ (ေနရင္းေဒသမွအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရ သူ) စခန္းႀကီး (၈)ခုတြင္ (၂၀၀၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္းမတ္လ (၂၀၁၁) ထုတ္ Thai Burma Border Consortium ေခၚ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရသိရသည္။
(၃) International organization of Migrant (IOM) ၏ဒီဇင္ဘာ (၂၀၁၁ ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ျမန္မာအစုိးရ၏အဓမၼ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေနရင္းအရပ္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈရသူဦးေရဆယ္စုႏွစ္ (၃)ခုအတြင္း (၂၀၀၀၀၀၀) ခန္႔ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၃၀ ပံု ၁) ပံုမွာမိမိ၏ေနရပ္ေဒသမ်ားမွ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံၾကရသည့္အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံေသာစုစုေပါင္း လူဦးေရတြင္ဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ေနရာယူေနၿပီျဖစ္သည္။
(၄) (၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွစၿပီး (၂၀၁၀) ကုန္အထိတတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံေနရာခ်ထားေပးၿပီးသူဦးေရ (၆၄၆၁၃)ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတခုထဲတြင္ (၄၈၉၈၉)ဦး ေနရာခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။
(၅) အေမရိကန္အစုိးရ Health and Human Services ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္တြင္ျမန္ာမာ ဒုကၡသည္ (၁၂၃၂) သာလက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုအရွိန္ျမင့္ထုိးစစ္ဆင္လာေသာျမန္မာအစုိးရ၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္လက္ခံမႈအေနအထားကိုပထမဦးစားေပးအျဖစ္သတ္မွန္ခဲ့သည္။ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္တြင္ (၉၇၇၆)ဦး (၂၀၀၈)တြင္ (၁၂၈၅၂)ဦးႏွင့္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ (၁၁၂၇၈)ဦးရွိခဲ့သည္ သုိ႔အတြက္ေၾကာ့င္ကမၻာ့တ၀ွမ္းမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ေရာက္ရွိေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈလာသူ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္းဦးေရ အသီးသီးတုိ႔တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား (၂၅%)ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံသူ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး (၂၄%) ျဖစ္လာသည္။
(၆)   ျပည္နယ္အလုိက္လက္ခံႏိႈင္မႈ
တကၠစက္ျပည္နယ္               (၁၇%)
နယူးေယာက္ျပည္နယ္          (၉%)
အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္        (၆%)
အာရီဇုိးနား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ေျမက္ကာရုိလုိင္းနားျပည္နယ္    (၅%)စီ
၀ါရွင္တန္                           (၄%)
နယူးဂ်ာစီ၊ ဖေလာရီဒါ၊ အီလီႏိြဳင္း၊ မီရီွဂင္ႏွင့္ ကင္တာကီ      (၃%)စီ
ကာလီဖုိးနီးယားႏွင့္ က်န္ျပည္နယ္အမ်ားစု                        (၂%)စီ
(၇) ဒုကၡသည္ဟူေသာေ၀ၚဟာရကို (ဒုကၡသည္)ဟုမည္သူကမည္သည့္အခ်ိန္ကအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမေတြ႕ရေသာ္လည္းမွားယြင္းအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈဟုဆိုရေပမည္။ အမွန္ကားသူတို႔ တေတြသည္ႏိုင္ငံမဲ့ (Stateless people) ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္အတင္းအဓမၼသတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္ 
(၈) သူတို႔တေတြအတြက္စာနာေထာက္ထားမႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၾကေသာ   ျပန္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏စိတ္ဓါတ္ကားခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာပင္ သူတို႔တေတြအားလုံးအတြက္ပုိမို၍အေရး တႀကီးလုိအပ္ေသာအခ်က္ကားမိမိ၏မိသားစုသဖြယ္ဂရုစုိက္မႈဟုေခၚေသာ CARINA ႏွင့္ရင္းႏွီးခင္မင္နား လည္မႈ အျပည့္အ၀ရွိမႈဟုေခၚဆိုႏိုင္ေသာ Love တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏုိးေဆာ္သိေစအပ္ပါသည္။
(၈) အေမရိကန္ျပည့္ေထာင္စုႏွင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းတုိ႔တြင္ေရာက္လာမစဲၾကေသာေျပာင္းေရႊ႕ခုိလံႈလာသူျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား၏စား၀တ္ေနေရးအေျခခ်ေနထုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ကိုယ့္စြမ္းရွိသမွ်ကူညီေဆာင္ ရြက္ၾကေသာ ျပည့္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသားအားလံုးတို႔အားယခုလာမည့္ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔ တြင္က်ေရာက္မည့္ World Refugee Day အတြက္ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလွ်က္။
Source: Mandalay Gazette, May-June 2011
 

Burma must start a true talk, not a ploy

Burma must start a true talk, not a ploy
By Zin Linn Jul 24, 2011 10:30PM UTC

Pro-democracy leader Aung San Suu Kyi will meet with Labour Minister Aung Kyi, the first rare meeting between the Nobel laureate and the new army-backed government, quoting an official Reuters News said on Sunday.
At the behest of namesake Burma civilian government, Burma’s Nobel laureate would meet on Monday with Labour Minister Aung Kyi, who stands for the ruling generals in earlier talks with the democracy icon.
However, the Burmese government has warned pro-democracy leader Aung San Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) to end “illegal activities”, including its agitation and opposition to the newly elected legislative body.
A letter signed by the Home Minister and send to Suu Kyi’s party in June said the NLD had been officially dissolved in September last year. Because, the NLD preferred to boycott election held in last November while Suu Kyi and two thousands political prisoners were in prison.
The 30 June state-owned newspaper raised the issue in a commentary under the caption of “Right to make choice still in the hand” by a ghost-writer.
In one paragraph, the commentary says, “From the point of law, NLD is defunct. The Union Election Commission issued Announcement (18/2010) dated 9-4-2010 reminding the 10 political parties that still met Article 25 of Political Parties Registration Law at that time that they could apply within 60 days for continued existence as political parties. However, only five of them did so. It is common knowledge that the five political parties did not include NLD.”
It also underscored that the NLD has been removed from the list of political parties and has been dissolved according to Announcement 97/2010 dated 14-9-2010 by the Union Election Commission.
The home minister’s letter also spotlighted that the government was deeply worried that if Aung San Suu Kyi makes political tours to rural parts of the country, there may be anarchy and unrest, as experienced by prior incidents in 2003.
It is not known whether the meeting will be a flexible gesture in stance by the latest government, which is led by members of the junta that controlled the country for decades. The ex-generals in this government were strongly opposed to Suu Kyi and her party, the National League for Democracy (NLD).
A government official, who asked not to be named, told Reuters the meeting would take place early Monday afternoon at a state guesthouse close to Suu Kyi’s residence. In his former part as liaison officer for the junta, Aung Kyi met Suu Kyi 10 times while she was under house arrest.
According to one NLD spokesman, the party has had no knowledge of the meeting, but welcomed the government’s move to engage with Aung San Suu Kyi.
In frequent media interviews, Suu Kyi expressed her aspiration to hold talk with the new government to press for some changes to help people of Burma. The government did not act in response.
Meanwhile, U.S. Secretary of State Hillary Clinton on Friday called on Thein Sein government to free political prisoners, address non-proliferation concerns and start a dialogue with pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.  Clinton, speaking at a regional security forum of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) in Bali, said Burma (Myanmar) was a major challenge to the regional group and would have to be addressed.
Aung Kyi is regarded as a moderate minister in military-dominated government, and this will be his first meeting with the democracy icon as labour minister in the new government.
Analysts say it is expected Burma’s rulers are aware of Suu Kyi’s influence on the international community and realize her involvement as a necessity to do away with Western sanctions since 1988.
Some analysts also concerns about the meeting on Monday as they have experienced in the past that the consecutive military regimes typically arrange such show to mislead the international community.  http://asiancorrespondent.com/60777/burma-must-start-a-true-talk-not-a-ploy/
 

ေက်ာင္းေတြမွာ ျပည္သူ႔နီတိ သင္ၾကားေရး

“ပညာေရးဆုိတာ ဧကရာဇ္ၾကီးျဖစ္ဖုိ႔၊ တရားသူၾကီး  ျဖစ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ေလ့ က်င့္ေပးျခင္း” ပါတဲ့။
အေတြးအေခၚပညာရွင္ၾကီး“ရူးဆုိး” (Rousseau) ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အဆုိအမိန္႔ပါ။ သူ႔အဆုိဟာ ယေန႔အထိ မွန္ကန္ေနဆဲပါ။ သူ႔အဆုိကုိ ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္က“လူဆန္တဲ့ လူသားေမြးထုတ္ျခင္း” တဲ့။ ပညာေရးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလဒ္က ေကာင္းမႈ(ဓမၼ)နဲ႔ မေကာင္းမႈ(အဓမၼ) တုိ႔ကုိေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္နုိင္စြမ္းရွိျပီး အမွန္တရားကုိ သစၥာခံတဲ့ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္လာကာ ေလာကေကာင္းက်ဳိး စြမ္းစြမ္းတမံ သယ္ပုိးနုိင္သူ ျဖစ္လာျခင္းပါပဲ၊ အဲဒါမွ ျပည္သူ႕သားေကာင္း (good citizen)ပါ။
ျပည္သူ႔နီတိ သင္ၾကားေရး
ျပည္သူ႔နီတိ သင္ၾကားေရး
နုိင္ငံသားေကာင္း၊ ျပည္သူ႔သားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရား၊ ေလးစားလုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြက ဘာေတြလဲ။ အဲဒါေတြ သိေအာင္၊ ျပီးေတာ့ေလးစားကာ လုိက္နာ က်င့္သံုးေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ။ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ နုိင္ငံအတြင္းရွိ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ နုိင္ငံသားအားလံုး အတြက္ပါ။ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း တစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ နုိင္ငံၾကီးသားစိတ္ထား အရည္အေသြးေတြျပည့္၀မွ အဲဒီနုိင္ငံဟာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာာယာမႈနဲ႔ ျပည့္စံုျပီး ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္နုိင္မွာ။ ျပည္သူလူထုကုိ နုိင္ငံသားေကာင္းေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ အစုအေ၀းနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးနုိင္တဲ့လုပ္ငန္းက ပညာေရးပါပဲ။ ပညာေရးရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ ေက်ာင္းေတြပါ။ မူၾကိဳ၊ မူလတန္းမွသည္ ေကာလိပ္ တကၠသုိလ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအထိပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြက ထင္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းဆုိတာ “သင္” တဲ့ေနရာ၊ အထူးသျဖင့္ “စာသင္” တဲ့ေနရာ၊ တကယ္တမ္းမွာ ေက်ာင္းဆုိတာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းကုိ လူေကာင္းလူေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပး၊ ျပင္ေပးတဲ့ေနရာေတြမုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆရာၾကီးေတြက “လူျပင္” တဲ့ ေနရာပါတဲ့။ လူကုိျပင္တယ္ဆုိတာ ရုပ္၀တၳဳလုိ ရုိက္ႏွက္၊ ထုထက္ တပ္ဆင္လုိက္လုိ႔ ျပီးတဲ့ေနရာ မဟုတ္ပါ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ေလ့က်င့္ေပးမွ ရတဲ့အရာပါ။ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလးစားလုိက္နာကာ အထံုပါရမီလုိစဲြျပီး က်င့္သံုး သြားသည္ထိ ေလ့က်င့္ေပးတာပါ။
ျပည္သူျပည္သားေကာင္းဆုိတာ မိမိလုိက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ကုိ သိေနရံုနဲ႔ မျပီးပါ။ ေလးစားလုိက္နာ က်င့္ၾကံမႈ နဲ႔ ျပည့္စံုမွျဖစ္မွာပါ။ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေလးစားလုိက္နာ တန္ဘုိးထားက်င့္သံုးရ မယ့္အရာမုိ႔ “ျပည္သူ႔နီတိ”(Civics) လို႔သံုးႏႈန္းတာပါ။ ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားမွ ပညာေရးပညာရွင္ေတြလက္ခံထားတာ က ျပည္သူ႔နီတိနဲ႔ ေက်ာင္းဆိုတာ ရုပ္နဲ႔နာမ္ (Body and Soul) လိုပါပဲ။ ခြဲျခားလို႔ရေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ပါတဲ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းဆိုတာ ကေလးေတြကို ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ေနရာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူ႔နီတိဟာ ေက်ာင္းမွာ မိသားစုမွာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕ေတြမွာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ၊ အလုပ္ခြင္အသီးသီးမွာ ၊ ပါတီေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ၊ အားကစားအသင္း ေတြ၊ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕စည္းရံုးရာမွာ မိမိရဲ႕ကုန္ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာအဆံုး က်င့္သံုးလိုက္နာရမယ့္ အရာပါ။ ျပည္သူ႔နီတိဟာ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစု၊ မိသားစုမွသည္ ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ေနာက္ဆံုး မိမိနိုင္ငံနဲ႔ ကမၻာ့ရြာၾကီးအဆင့္ထိ က်င့္သံုးရမယ့္ အသိနဲ႔ အက်င့္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာၾကီးဦးအုန္းေမာင္ေရးသားတဲ့ “ျပည္သူ႔နီတိ” ကို မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအထိ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ နံနက္ေက်ာင္းစတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ရတာပါ။ မူလတန္းမွာ “ျပည္သူ႔နီတိ” (Civics) သက္သက္နဲ႔ အလယ္တန္းမွာ “ျပည္သူ႔နီတိနွင့္က်န္းမာျခင္း” (Civics and hygiene) ဆိုျပီး သင္ၾကားရပါတယ္။
ဆရာၾကီးေရးတဲ့ မူလတန္း ျပည္သူ႔နီတိအထဲမွာ ေပါင္းသင္းေရးနွင့္ ပညာေရး၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေရး၊ မေကာင္းမႈကို မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မွန္ျခင္း၊ လမ္း၌ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကို္ယ္ခ်င္းစာ၊ ၀တၱရားရွိသူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိဘစကား နာယူအပ္ျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ားကို သနားျခင္း၊ ေက်ာင္းသမပါယမ၊ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ ငယ္စဥ္က ပညာသင္အပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတာ၀န္ခဲြေ၀မႈ၊ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ေက်းရြာတာ၀န္ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ေရး၊ ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္ေရး၊ အ၀တ္သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး”…..စသည္ျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။
ထို႔အတူ အလယ္တန္း ျပည္သူ႔နီတိမွာေတာ့ အပိုင္းနွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္း”၊ ဒုတိယအပိုင္းမွာ “က်န္းမာျခင္းပညာ”ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းတြင္ “ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ျပည္သူ႔ ၀တၱရား၊ ေက်းရြာသားနွင့္ သူၾကီး၀တၱရား၊ ဆယ္အိမ္ေခါင္း၊ ရြာေခါင္း၊ ေက်းရြာေကာ္မတီ၊ ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျမဴနီစီပယ္၊ ျမိဳ႕ေကာ္မတီ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျဖေဖ်ာ္မႈ၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား၊ ပညာရွာမွီရာဌာနမ်ား စသည္တို႔ရွိပါသည္။ က်န္းမာျခင္းအပိုင္းမွာ “အေဆာက္အဦး သန္႔ရွင္းေရး၊ သြားကိုဂရုစိုက္ရန္၊ ကြမ္းစားျခင္း အျပစ္မ်ား အိပ္စက္အနားယူျခင္း၊ မီးဖိုေဆာင္၊ လမ္းေဘးေဆးဆိုင္၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ ေလအေၾကာင္း၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊”စသည္တို႔ပါ။ ေတာ္သေလာက္ ေကာင္းျပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေသာ ျပည္သူျပည္ သားေကာင္း တစ္ေယာက္ေပၚထြန္း လာေရးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းေတြမွာ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္နွင့္ေ၀းခဲ့ တာၾကာပါျပီ။
နိုင္ငံတကာမွာ ျပည္သူ႔နီတိကို ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီနိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မွာ နိုင္ငံၾကီးသားေတြ ေပၚထြန္းလာေစဖို႔ပါ။ နိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ထား ၾကြယ္၀သူေတြအေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္ ရမယ့္အရာေတြကေတာ့ -
(က) အသိတရားျမင့္မားေစျခင္း
၁။ စာရိတၱ၏ တန္ဖိုး (ဥပမာ ရိုးသားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တာ၀န္သိမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱခိုင္ျမဲမႈ) ကိုသိရွိျခင္း
၂။ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ ျမင့္မားမႈတန္ဖိုး (မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ျမတ္နိုးျခင္း၊ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း) ကို နားလည္ျခင္း။
၃။ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ (အတန္းတြင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ တန္ဖိုးကိုသိရွိ လာျခင္း) ကိုသေဘာေပါက္ျခင္း။
၄။ မိမိပတ္၀န္းက်င္၏ ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းကို သိရွိ္လာျခင္း (အတန္း၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာ ဂုဏ္တက္ေအာင္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္လိုစိတ္)
၅။ ရိုးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားရမည္ဟူေသာ အသိရွိလာျခင္း။
၆။ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းနွင့္ နုိင္ငံသားေကာင္း တစ္ေယာက္၏ အရည္အေသြမ်ားကို သိရွိ္လာျခင္း။
(ခ) ျမင့္မားသည့္ စိတ္သေဘာထား ရွိျခင္း
၁။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အျပည္႔ရွိစြာျဖင့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း။
၂။ တာ၀န္သိ၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွီျခင္း။
၃။ အခက္အခဲကို ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္ျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးအား ရိုင္းပင္းကူညီလိုစိတ္ ျပည့္၀ျခင္း။
၅။ အသက္၊ ၀ါ၊ ပညာ၊ ဂုဏ္ၾကီးသူကို ရိုေသေလးစားသည့္ အေလ့အထရွိျခင္း။
၆။ လူအခ်င္းခ်င္း ဘ၀ေနာက္ခံမတူမႈနွင့္ စရိုက္ကြဲျပားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
၇။ သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီစြမ္းေဆာင္ေပးလိုျခင္း။
၈။ ကြဲျပားေသာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း။
၉။ ရပ္ရြာအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးလိုစိတ္ ျပင္းထန္ျခင္း။
၁၀။ လူမ်ိဳးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ျပီး ျပည္သူ႔နီတိ ျပည့္၀၍ တာ၀န္သိေသာ နိုင္ငံၾကီးသား၏ အျပဳအမူ အေလ့ အက်င့္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအခ်က္အာလံုးကို ျခဳံလိုက္လွ်င္ ေက်ာင္းေတြမွာ ျပည္သူ႔နီတိ သင္ၾကားရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလဒ္က ေတာ့
(က) နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေကာင္း (Good citizen) (ခ) လူေတာ္လူေကာင္း (Good person) (ဂ) ဒီမိုကေရစီ အက်င့္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသူ (သို႔) ဒီမိုကေရစီ၀ါဒီေကာင္း (Good democrat) ေတြ ေပၚထြန္းလာျခင္းတို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်ာင္းကထြက္သြားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တဲ့ အရာအား လံုးအနက္ ရင္ထဲ၊ ဦးေနွာက္ထဲ စြဲက်န္ရစ္မယ့္ အဓိကအရာကေတာ့ ျပည္သူ႔နီတိပါပဲ။ ဆိုလိုတာက အဲဒီလူငယ္ ဟာ ျပည္သူ႔နီတိကို ေလးစားလိုက္နာ က်င့္သံုးသူ (Civic-minded person) ျဖစ္သြားဖို႔ပါ။ ကမၻာတစ္၀န္းက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဲဒီလိုလူေတြကသာ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာမို႔ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နိုင္ငံေတာ္က ခ်ီတက္သြားေနတဲ့ လမ္ေၾကာင္းက ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းပါ။ ဒီမိုက ေရစီဟာ နိုင္ငံၾကီးသား စိတ္ထားၾကြယ္၀တဲ့ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းေတြနဲ႕မွ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င့္သံုးနိုင္ မွာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းေတြမွာ ျပည္သူ႔နီတိ သင္ၾကားေပးတာဟာ “ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ရ ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးတာပါပဲ၊ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့နိုင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြမွာ ျပည္သူ႔နီတိသင္ ၾကားေပးတာဟာ“နိုင္ငံေရးေကာင္းဖို႔” ပါတဲ့။ ျပည္သူ႔နီတိ ကံုလံုတဲ့ နိုင္ငံသာေတြေပါပါမွ ဒီမိုကေရစီရဲ႕“စံ” ၊ အနွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ပါ။
ကေလးငယ္ေတြဟာ ျပည္သူ႔နီတိသင္ၾကားေပးမႈကင္းမဲ့ခဲ့ရင္ ၾကီးနိုင္ငယ္ညွဥ္းနဲ႔ အတၱစိတ္ထားၾကီးသူ၊ စာနာစိတ္မဲ့သူ၊ စည္းကမ္းမေလးစားသူ၊ တာ၀န္မသိတတ္ သူေတြအျဖစ္ ၾကီးျပင္းလာမွာပါ။ အဲဒီစိတ္ထားဟာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ မရွိအပ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ အက်င့္ပါ။ အဲဒီသူေတြလက္ထဲ ဒီမိုကေရစီ ေရာက္သြားလို႔ ကေတာ့ ၀ရုန္းသုန္းကား ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတာက “စံျပည့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္”ပါ။
အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း၊ လူေတာ္၊ လူေကာင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒီေကာင္း ေတြ ေလ့က်င့္ေပးနိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ “ျပည္သူ႔နီတိ” ဘာသာရပ္ကိုေက်ာင္းေတြမွာ (အထူးသျဖင့္ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္) မျဖစ္မေန သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒါမွျမန္မာတို႔ရဲ႕ “စံျပည့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံဆီသို႔ ခ်ီတက္ပြဲ” မွာ ဆူးေညွာင့္ ခလုပ္ ကန္သင္း ကင္းကင္းနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ခ်ီတက္နိုင္မွာပါ။
ေဒါက္တာေမာင္သင္း
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၄၅
၂-ဇြန္-၂၀၁၁
http://www.maukkha.org မွကူးယူေဖၚျပသည္။
 

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈကခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈအခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေခတ္သမိုင္းအဆက္ဆက္ကိုျပန္လည္သံုးသတ္ျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္္မႈတို႕အေပၚေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တသြယ္ ေခတ္အခါအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတို႕အေပၚေထာက္ရႈျခင္း အားျဖင့္တဖံုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သာျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္မႈအေျခအေနအထားအမွန္ကိုသိရွိႏုိုင္ပါသည္၊ လြန္ခဲ့ျပီးတဲ့ႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္ေလာက္ကဖြ႕ံျဖိဳးေခတ္မွီပါတယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ ေတာင္အမ်ိဳးသမီးေတြမဲေပးခြင့္မရၾကပါဘူး၊ အေၾကာင္းကအမ်ိဳးသမီးထုကိုလူအဆင့္ထက္အနိမ့္ဆင့္မွာထားတဲ့အေတြးအေခၚသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုၾကာရွည္က်င့္သံုးရာကၾကာ လာေတာ့ေလာကနိယမအမွန္အျဖစ္လက္ခံသတ္မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကလို႕ျဖစ္ပါသည္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕အခ်ိဳ႕ဓေလ့ထံုး တမ္းအေတြႏွင့္ဘာသာ အယူ ၀ါဒေတြ အရ လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႕အၾကား တန္းတူတဲ့အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြမ ရွိဘဲ အမ်ိဳး သမီးထုရဲ႕ ဘ၀ မ်ား ကို က်ားႏွင့္မၾကားအဆင့္အတန္းကြာ ဟမႈေတြရွိေနခဲ့ၾကတာ ဖို၀ါဒ ေတြၾကီး စိုးခဲ့ တဲ့ကလေလ်ွာက္လို႕ဆို လ်ွင္မည္သူတဦးတေယာက္ကမ်ွျငင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္ေပါင္း တရာေက်ာ္အခ်ိန္က တ ကမၻာ လံုးမွာ အမ်ိုးသမီးတို႕ရဲ႕အစြမ္း အစႏွင့္အရည္အခ်င္းကို ထုတ္ ေဖၚျပ သခြင့္ အေျခအေနအလြန္ရွားပါးခဲ့ပါတယ၊္ ထိုစဥ္အခ်ိန္က၊ျမန္မာႏိုင္ငံကအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္း အေျခအေနကလည္းတျခားႏိုင္ငံကအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သိပ္ကြာျခားမႈေတြမရွိခဲ့ပါ၊ေရွးယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး သမီးမ်ားပညာသင္ၾကားခြင့္အေျခအေနကသိပ္မ်ားမ်ားမရွိခဲ့ပါဘူး။ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားၾကားတြင္မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္၊ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္တို႕ျဖင့္ကိုလိုစနစ္နွင့္ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႕က်င္ေတာ္လွွန္ေရးတို႕တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစြမ္း ကုန္ၾကိဳးပန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။သက္စြန္႕ဆျံဖားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွာအမ်ိဳးသမီးးမ်ားပါ၀င္ ခဲ့ၾကေပမဲ့လည္း၊အမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားေတြစီမံကြတ္ကဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္အခြင့္အလန္းရရွိမႈအလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္အခါတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႕လိုအပ္သည့္ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ႏိုင္စြမ္းအျပည့္ျဖည့္စည္းခဲ့ၾကေပမဲ့ေခတ္အခါတည္ျငိမ္ခ်ိန္ တြင္အမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕အစြမ္းအစကိုအသိအမွတ္ျပဳကာႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈအတြက္စဥ္စားမႈအလြန္ အားနည္းခဲ့ပါသည္။(၁၈)ရာစုတြင္ျမန္မာတို႕ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္ျဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီအစိုးရကျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုေပါင္းကာႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည္၊ (၁)ျဗိတိသ်ွကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္နိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ (၂)ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအေနအထား (၃)ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈအေျခအေနႏွင့္  (၄)(၁၉၆၂)ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာသိမ္းျပီးခ်ိန္မွယေန႕တိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ခြင့္အေနအထားမ်ားကိုတင္ျပပါမည္၊

(၁) ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ 


(၁၉၁၉)ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္အစဦးဆံုးရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျမန္မာမိန္းမမ်ားအသင္းကိုတည္ေထာင္ခဲ့ သည္။အသင္းဥကၠဌအျဖစ္ေဒၚေဒၚစုကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ခုႏွစ္သပိတ္ ေမွာက္ ေက်ာင္း သားမ်ားစားေသာက္စရိတ္ အျဖစ္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း(၇)ေက်ာင္း ကိုေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ သည္။ ရထားခႏွဳံးေလ်ွာ့ခ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္းသူမ်ားသည္ ဘားမားေဒးေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားတြင္ေစ်းေရာင္း၍ ရန္ပံုေငြရွာၾကသည္၊တစႏွင့္တစ၀ံသာႏုအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ေဒၚၾကင္အိမ္က (၁၉၁၉)ခုႏွစ္တြင္ဒါနသုခ   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္းတြင္ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ကလ်ာဏယု၀တီအသင္းတြင္လည္းပထမဦးဆံုးဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည္။မ်ိဳးခ်စ္စာရင္း၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္နီႏွင့္ေယာထဘီကို၀တ္ျပီး။ လိပ္ခြန္ဘီးမ်ားကိုအဂၤလိပ္မုန္းသည့္အေနျဖင့္ခ်ိဳးပစ္မီးရွိဳ႕ပစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးသမီးၾကီးေဒၚၾကင္ျမိဳင္က(ကုန္းလိပ္ကန္လိပ္ အဂၤလိပ္ဘယ္လိပ္နဲ႕မွမဆက္ဆံဘူး)ဟု ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၾကသည္၊အခြန္ေတာ္မေပးေဆာင္ေရးျမန္အမ်ိဳးသား၀န္ၾကီးဘုရင္ခံမ်ားကို အဂၤလိပ္အစုိးရ အလိုေတာ္ရိမျဖစ္ေစရန္ေဟာပြဲမ်ားကာတြန္းရုပ္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ထိုးႏွက္ၾကသည္။ ကိုလိုနီအစိုးရကိုေထာင္မေၾကာက္တန္းမေၾကာက္ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပီးတေယာက္ကိုဖမ္း လွ်င္အမ်ားကလိုက္ကန္႕ ကြက္ၾကကာေထာင္ထဲ၀င္ရမွာမေၾကာက္ၾကေပ၊သခင္မၾကီးေဒၚဆယ္ဦးေဆာင္သည့္သခင္မအမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း(၁၃၀၀)ျပည့္   ေရနံေျမသပိတ္အေရးေတာ္ပံုတြင္သပိတ္တားမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္၊(သခင္မ )မသန္း၊ မျမခင္၊ မဂ်မ္း၊ မညိဳ၊ မပု၊ မေထြး၊ မေစာေစာ၊ မစိန္ခင္ မသိန္းႏြဲ႕၊မေငြခင္၊မစု၊မခ်စ္၊စသည္တို႕ေထာင္နန္းစံသခင္မမ်ားရဲ့ ဆန္႕က်င္ဟန္႕တားမႈတို႕ကထိေရာက္္ပါေပသည္။၁၉၂၉ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒျပဳေကာင္စီတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအမတ္ေရြးႏိုင္ခြင့္ ရရွိလာသည့္အခါ ေဒၚႏွင္းျမ(ေမာ္လျမိဳင္)ကတြဲေရးအမတ္ေလာင္းအျဖစ္အေရြးခံရသည္(၉၁)ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မဲေပးႏိုင္သူ အမ််ိဳးသမီး(၆)သိန္းအနက္(၉)ဦးသာမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္၊အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ေသာအမ်ိဳးသမီးတိုင္းမဲေပး ပိုင္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႕လူမ်ိဳးျခားႏွင့္လက္ထပ္ပါကအေမြဆက္ခံခြင့္ရရွိေစေရးစသည့္ဥပေဒတို႕ကိုအဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္တြင္ျပည္လံုးက်ြတ္ဖဆပလအဖြဲံ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံမွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚခင္လွေရြးခ်ယ္ခံရသည္။
 (၂)ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏ်င့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ 
(၁၉၄၄)ခုႏွစ္တြင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ျမန္မာျပည္သူတို႕အားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈသည္အလြန္ဆိုး၀ါးစြာခံစားခဲ့ရသည္ဂ်ပန္မ်ား ရန္ေၾကာင့္သခင္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားပုန္းလ်ွိဳးေနခဲ့အခါမ်ားတြင္သခင္မမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ေဒၚခင္လွ ေဒၚဆယ္ ေဒၚၾကာဇံ ေဒၚမညြန္႕ စသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း စားေရရိကၡာသယ္ ေဆာင္ေပးျခင္း ဆက္သားအျဖစ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း အာရွလူငယ္မ်ားႏွင့္လည္းဆက္စပ္ကာလွိဳ၀ွက္ေသြး စည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ၾကသည္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားက နည္းပရိယာယ္မ်ား သံုးကာ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္၊လက္နက္မ်ားကုိလ်ွဳိ၀ွက္သယ္ေဆာင္ျခင္းရန္ပံုေငြအတြက္ စည္းရုံး လႈပ္ေဆာ္ေပးသည့္ လုပ္ ငန္း မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္၊ေဒၚၾကာဇံသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးစစ္ ေတြျမိဳ႕သူျဖစ္ပါ သည္။ ဖက္စစ္ေတာ္လွန္ေရးအ တြက္လက္နက္စုေဆာင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖခင္ ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး တို႕အတူ စြန္႕စြန္႕စားစားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ 
(၃) လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ      
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္လည္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားပါ၀င္ေစမႈအေပၚ အေလးထားမႈအားနည္းခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားမ်ားညီညြတ္ ေရးကိုအေလးထားေနရမႈအပိုင္းကို ဦးစားေပးခဲ့ရ၍ဆိုလ်င္လည္းအမွန္အျဖစ္ကအနစ္နာခံစရာရွိလ်ွင္အနစ္ နာခံကာႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကျပီး၊တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္အခါတြင္အသိအမွတ္ျပဳမခံ၇တာကေတာ့အမွန္လိုျဖစ္ခဲ့ရ ပါသည္။  ေဒၚေစာေရႊသည္လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္(၁၉၄၂မွ၁၉၅၆အထိ၎(၁၉၅၆မွ၁၉၆၀)ရမည္းသင္းေတာင္ပိုင္းအ မတ္အျဖစ္အေရြးခံရသည္။(၁၉၄၆)ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာမူဆလင္ကြန္ကရက္၏ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ဲျပီးျမန္မာမူဆလင္မ်ားကိုျမန္မာဟုအသိ အမွတ္ျပဳလာေစရန္ၾကိဳးပန္းခဲ့သည္။(၁၉၄၆-၁၉၆၀)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအ မ်ိဳးသမီးးအသင္းဥကၠအျဖစ္၎အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာတြင္တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ဇူလုိင္ (၁၉) ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်းာလုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မဲဆႏၵေနရာတြင္ (၁၉၄၇-၁၉၅၂) ၄င္း ၏ဇနီးေခၚခင္ၾကည္ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရသည္ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္သံအမတ္တာ၀န္ေပးအပ္ခါႏိုင္ငံေရးမွအေ၀းေနရာ သို႔ပို႔ထားခဲ့သည္ မစၥစ္ဘေမာင္ခ်ိန္းဆိုးသည့္ကရင္ေက်ာင္းဆရာမႀကီးက (၁၉၅၂)ခုႏွစ္တြင္ဟံသာ၀တီခရိုင္မင္းတုိင္ပင္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာသည္။ ျပည္နယ္မ်ားဖြဲ႔သည့္အခါျပည္နယ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ေဒၚခင္ခ်စ္၊ ေဒၚႏွင္းလွ ေဒၚစိန္ ပုတို႔ကလည္းႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားတြင္ဦးေဆာင္ရြက္ျပဳကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
(၄) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာသိမ္းသည့္အခါမွစျမန္မာျပည္သူမ်ားဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့သည္။ႏိုင္ငံေရးႏိုၾကားတက္ၾကြသူမ်ားကိုအေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၊စစ္အာဏာရွင္အကာ အကြယ္ေပးဥပေဒမ်ားထုတ္ကာ ဖမ္းဆီး  ေထာင္ခ် ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္လူမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ား က်င့္သံုးျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ထ့ိုေၾကာင့္မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္ပါ၀င္စားမွာစိုးရိမ္စြာျဖင့္တား ျမွင့္ၾကသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႕မိဘမ်ားရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို မထိခိုက္ေစခ်င္သည္ကတဘက္စစ္ဗ်ဴဟာသြတ္သြင္းခံရမႈေၾကာင့္အလိုအေလ်ာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုႏိုင္ငံေရးမွဖယ္က်ဥ္ျခင္း အေနအထားေရာက္ခဲ့တာႏွစ္ ေပါင္းငါးဆယ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းပံုတခုေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳး သမီးမ်ားဆနၵသေဘာထားမ်ားပါ၀င္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေရးဆဲြခဲ့ရျခင္းမရွိသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကိုအေလးထားမႈမပါဘဲ၊ေရဘုယ်ျခံဳငံုသည့္အခ်က္မ်ားသာေတြ႕ရသည္။စစ္အာဏရွင္မ်ားကိုဆန္႕ က်င္ကန္႕ကြက္မႈျပဳသူမ်ားထဲတြင္ေက်ာင္သားမ်ားထိပ္ဆံုးမွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ထိုအထဲတြင္္အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္သလို ။ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိပါသည္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚ ေပါက္လာေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးတို႕ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့သလိုစစ္အာရွင္မ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ား ကုိအဓိကထားေရးဆြဲခဲ့သည္။လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ရွိေသာအမ်ိုးသမီးမ်ားအေရးအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ထိထိ   ေရာက္ေရာက္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သေရြ႕အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြနဲ႕အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္စပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြသည့္အျပင္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္္အမ်ိဳး သမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေလးရာေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္၊ ႏိုင္ငံေရးမႈျဖင့္ေထာင္က်သြားသူတို႕အားႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခါေ၀းလံေသာေထာင္မ်ားသို႕ေျပာင္း ေရြ႕ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမ်ားေထာင္၀င္စာသြားေရာက္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကရသည္။အိမ္တြင္က်န္ေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကအိမ္တာ၀န္၊သားသမီးတာ၀န၊္အျပင္ေထာင္၀င္စာ အတြက္ၾကိဳးပန္းရသည္။ ျပင္ပတြင္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနစဥ္မွာလည္းေနာက္ကြယ္ကအားေပးကူညီမႈ ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္တိုင္းတြင္ရွိေနမည္ဟုယူဆလ်ွင္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ္လည္း ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ထိပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာတို႕တြင္မရွိျခင္းမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အရည္အခ်င္းမရွိမဟုတ္ေၾကာင္း အေျခအေနအမွန္ကို တင္ျပပါမည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္စီးပြား ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္က်ြမ္းက်င္ၾကသည္။ေဆးပညာဥပေဒဆိုင္ရာပညာဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးတြင္ရာ ထူးအလိုက္တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္၊သုခုမဂီတအႏုညာရုပ္ရွင္စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထူးခ်ြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္အလုပ္ရုံစက္ရုံနွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း၀င္ ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကမိခင္တာ၀န္ႏွင့္တျပိဳင္ထဲအိမ္ေထာင္ရပ္ တည္ေရးတာ၀န္မ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္းအခ်င္းကို အသိအမွတ္မျပဳလို႕မရတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္၊ အစိုးရသစ္အမည္ခံအစိုးရသစ္မွာအမ်ိဳးသမီး ၀န္ၾကီးတေကာက္မွွ် မပါ တာက ေတာ့အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြရဲ႕သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသူေလးရာေက်ာ္ရဲ႕ အစြမ္းကအာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေရးကိုကိုင္လႈပ္ႏိုင္တာပို႕အက်ဥ္းခ်ထားရတာ။အျပင္မွာရွိေနတဲ့ေဒၚေအာင္စုၾကည္ျပည္သူေတြနဲ႕ဆံုေတြ႕ မွာ စိုုုုးေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ရင့္တည္ၾကည္တဲ့စိတ္ဓါတ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ေစတနာနဲ႕ စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္ မႈေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳေနတဲ့ျပည္သူရဲ႕အားစုစည္းမိမွာေၾကာက္ေနရတယ္။ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ကိုအမ်ိဳးသမီးထုကညီညီ ညြတ္ ညြတ္၀ိုင္းရံႏုိင္လွ်င္အမ်ိဳးမသီးမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္မႈေအာင္ျမင္မည္ဟု (မလအ)မွယံုၾကည္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာရႊင္လန္းပါေစေၾကာင္းအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္အတူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးက်န္းမာရႊင္လန္း ပါ ေစေၾကာင္းႏွင့္အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစေၾကာင္း (မလအ)ဆုေတာင္းေမတၱာပိုသအပ္ပါသည္။
ေဒၚေမာ္လီ

 

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား


မဂၤလာပါ
ဇြန္လဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္အလြန္ထူးျခားအေရးႀကီးတဲ့လျဖစ္ပါတယ္၊ထိုကဲ့သို႕ထူးျခားအေရးႀကီးေစတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့၊ဇြန္လ(၁၉)ရက္ဟာေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႕ျဖစ္တာလဲတခ်က္ပါဝင္ပါတယ္၊ဒါထက္ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့၊အဲဒီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႕ဟာျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမ ီးမ်ားေန႕ျဖစ္ ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ဟာ၊လူ႕အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီရရိွေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပုတဲ့ေန႕ထူးေန႕ ျမတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာႀကုံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲေပါင္းစုံမွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအားလုံးအတြက္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ပါတယ္၊တဖန္ဒီအမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ ရာတြင္ပထမဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာကေတာ့နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတို႕တြင္ေထာင္ ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
အထက္တြင္ေဖၚျပပါနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟာ၊သန္းေပါင္း(၅၀)ေသာျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးစစ္ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံတြင္တရားမွ်တၿပီး၊လူ႕အ ခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိတဲ့၊စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ထူေထာင္နိုင္ေရးတို႕အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့သူရဲေကာင္းအစစ္အမွန္ မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံကိုခံရင္း၊မိမိတို႕ရဲ႕အသက္ကိုပင္ေပးဆပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားၾကတဲ့၊မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္မ်ားျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကသည့္နိိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးအျမဲသတိရၾကဘို႕လိုအပ္ပါတယ္၊နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရဲ႕ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္တိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ကရင္၊ မြန္၊ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခိုင္၊ဗမာအစရွိတဲ့ျမန္မာနိင္ငံဖြားအားလုံးကိုယ္တိုင္ပါဝင္က်ိဳးပမ္း ေဆာက္ရြက္ဘို႕တာဝန္ရိွတယ္ဆိုတာကိုလဲ မေမ့ၾကဘို႕လိုပါတယ္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ ေကာင္းက်ိဳးပမ္းရုံျဖင့္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦး တည္း၏စြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ရိွနိုင္သလို၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တဖဲြ႕တည္းျဖင့္လဲဒီမုိကေရစီ ပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွသာလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံ ကိုရမ္းကားခ်င္တိုင္းရမ္းကားၿပီး၊လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာ၊တရားလက္လြတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုဖယ္ရွားနိုင္မည္သာမ ကျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းတမ္းတေနၾကတဲ့ဒီမိုက ေရစီပန္းတိုင္သို႕အေသအခ်ာေရာက္ရွိနိုင္ပါမယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးဟာ၊အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မည္သည့္နိုင္ငံမည္သည့္ေဒသသုိ႕ေရာက္ေရာက္ အမိနိုင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြကိုမ်က္ေျချပတ္မခံပဲ၊အစဥ္အျမဲပါဝင္ဆင္ႏဲြေနဘို႕လုိအပ္လွပါတယ္၊မိမိတို႕တတ္နိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ရမည့္အခ်ိန္သို႕ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္၊
ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနၾကရေသာ္လည္း၊ဒူးမ ေထာက္လက္မေျမွာက္ပဲဒီမုိကေရစီေရး ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕အတြက္ရဲရဲေတာက္တိုက္ပဲြဝင္ေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကုိကုိႀကီး၊ကိုမင္း   ေဇယ်ာတို႕ပါဝင္တဲ့(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရိွတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေရးကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ား အားလုံးနည္းေပါင္းစုံျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕ တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္လိုပါတယ္၊
ဇြန္လ၏အေရးပါမႈကိုအထက္တြင္ေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ဇြန္လတြင္က်ေရာက္တ့ဲျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာ င္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႕ႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီး မ်ားေန႕တြင္အထူးေဖၚျပလုိတာကေတာ့၊လက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး တို႕တြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနၾကရသည့္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္၊ရဲရဲေတာက္အာဇာနည္အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသာ(၁၄၃)ဦး ပါဝင္ေနပါေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္၊ေအေအပီပီဘီဝက္ဆိုက္သတင္းျဖစ္ပါတယ္၊အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မဟုတ္မခံတဲ့စိတ္ဓါတ္၊မေလွ်ာ့ေသာဇဲြလုံ႕လႏွင့္ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ ျပည္သူေတြႏွင့္အတူအေရာက္ ခ်ီတက္ေနၾကပုံကိုအတတ္နိုင္ဆုံးဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္၊
ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရိွၾကတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံဖြားမ်ားထဲမွလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံေထာင္မ်ားအသီးသီးတြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေန ရသည့္အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအ ေၾကာင္းသိရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အ ေၾကာင္းေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ေရးသားၿပီးဂုဏ္ျပုေပးၾကရန္ခင္မင္ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြတြင္ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕

ဦးသန္းေအာင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္င္ငံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕
အက္ဒမင္တန္ျမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၁ခု၊ဇြန္လ(၂၃)ရက္
Website:www.burmawatchinternational1989.blogspot.com/
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1