ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈကခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈအခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေခတ္သမိုင္းအဆက္ဆက္ကိုျပန္လည္သံုးသတ္ျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္္မႈတို႕အေပၚေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တသြယ္ ေခတ္အခါအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတို႕အေပၚေထာက္ရႈျခင္း အားျဖင့္တဖံုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သာျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္မႈအေျခအေနအထားအမွန္ကိုသိရွိႏုိုင္ပါသည္၊ လြန္ခဲ့ျပီးတဲ့ႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္ေလာက္ကဖြ႕ံျဖိဳးေခတ္မွီပါတယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ ေတာင္အမ်ိဳးသမီးေတြမဲေပးခြင့္မရၾကပါဘူး၊ အေၾကာင္းကအမ်ိဳးသမီးထုကိုလူအဆင့္ထက္အနိမ့္ဆင့္မွာထားတဲ့အေတြးအေခၚသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုၾကာရွည္က်င့္သံုးရာကၾကာ လာေတာ့ေလာကနိယမအမွန္အျဖစ္လက္ခံသတ္မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကလို႕ျဖစ္ပါသည္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕အခ်ိဳ႕ဓေလ့ထံုး တမ္းအေတြႏွင့္ဘာသာ အယူ ၀ါဒေတြ အရ လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႕အၾကား တန္းတူတဲ့အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြမ ရွိဘဲ အမ်ိဳး သမီးထုရဲ႕ ဘ၀ မ်ား ကို က်ားႏွင့္မၾကားအဆင့္အတန္းကြာ ဟမႈေတြရွိေနခဲ့ၾကတာ ဖို၀ါဒ ေတြၾကီး စိုးခဲ့ တဲ့ကလေလ်ွာက္လို႕ဆို လ်ွင္မည္သူတဦးတေယာက္ကမ်ွျငင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္ေပါင္း တရာေက်ာ္အခ်ိန္က တ ကမၻာ လံုးမွာ အမ်ိုးသမီးတို႕ရဲ႕အစြမ္း အစႏွင့္အရည္အခ်င္းကို ထုတ္ ေဖၚျပ သခြင့္ အေျခအေနအလြန္ရွားပါးခဲ့ပါတယ၊္ ထိုစဥ္အခ်ိန္က၊ျမန္မာႏိုင္ငံကအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္း အေျခအေနကလည္းတျခားႏိုင္ငံကအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သိပ္ကြာျခားမႈေတြမရွိခဲ့ပါ၊ေရွးယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး သမီးမ်ားပညာသင္ၾကားခြင့္အေျခအေနကသိပ္မ်ားမ်ားမရွိခဲ့ပါဘူး။ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားၾကားတြင္မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္၊ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္တို႕ျဖင့္ကိုလိုစနစ္နွင့္ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႕က်င္ေတာ္လွွန္ေရးတို႕တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစြမ္း ကုန္ၾကိဳးပန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။သက္စြန္႕ဆျံဖားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွာအမ်ိဳးသမီးးမ်ားပါ၀င္ ခဲ့ၾကေပမဲ့လည္း၊အမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားေတြစီမံကြတ္ကဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္အခြင့္အလန္းရရွိမႈအလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္အခါတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႕လိုအပ္သည့္ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ႏိုင္စြမ္းအျပည့္ျဖည့္စည္းခဲ့ၾကေပမဲ့ေခတ္အခါတည္ျငိမ္ခ်ိန္ တြင္အမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕အစြမ္းအစကိုအသိအမွတ္ျပဳကာႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈအတြက္စဥ္စားမႈအလြန္ အားနည္းခဲ့ပါသည္။(၁၈)ရာစုတြင္ျမန္မာတို႕ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္ျဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီအစိုးရကျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုေပါင္းကာႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည္၊ (၁)ျဗိတိသ်ွကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္နိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ (၂)ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအေနအထား (၃)ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈအေျခအေနႏွင့္  (၄)(၁၉၆၂)ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာသိမ္းျပီးခ်ိန္မွယေန႕တိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ခြင့္အေနအထားမ်ားကိုတင္ျပပါမည္၊

(၁) ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ 


(၁၉၁၉)ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္အစဦးဆံုးရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျမန္မာမိန္းမမ်ားအသင္းကိုတည္ေထာင္ခဲ့ သည္။အသင္းဥကၠဌအျဖစ္ေဒၚေဒၚစုကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ခုႏွစ္သပိတ္ ေမွာက္ ေက်ာင္း သားမ်ားစားေသာက္စရိတ္ အျဖစ္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း(၇)ေက်ာင္း ကိုေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ သည္။ ရထားခႏွဳံးေလ်ွာ့ခ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္းသူမ်ားသည္ ဘားမားေဒးေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားတြင္ေစ်းေရာင္း၍ ရန္ပံုေငြရွာၾကသည္၊တစႏွင့္တစ၀ံသာႏုအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ေဒၚၾကင္အိမ္က (၁၉၁၉)ခုႏွစ္တြင္ဒါနသုခ   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္းတြင္ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ကလ်ာဏယု၀တီအသင္းတြင္လည္းပထမဦးဆံုးဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည္။မ်ိဳးခ်စ္စာရင္း၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္နီႏွင့္ေယာထဘီကို၀တ္ျပီး။ လိပ္ခြန္ဘီးမ်ားကိုအဂၤလိပ္မုန္းသည့္အေနျဖင့္ခ်ိဳးပစ္မီးရွိဳ႕ပစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးသမီးၾကီးေဒၚၾကင္ျမိဳင္က(ကုန္းလိပ္ကန္လိပ္ အဂၤလိပ္ဘယ္လိပ္နဲ႕မွမဆက္ဆံဘူး)ဟု ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၾကသည္၊အခြန္ေတာ္မေပးေဆာင္ေရးျမန္အမ်ိဳးသား၀န္ၾကီးဘုရင္ခံမ်ားကို အဂၤလိပ္အစုိးရ အလိုေတာ္ရိမျဖစ္ေစရန္ေဟာပြဲမ်ားကာတြန္းရုပ္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ထိုးႏွက္ၾကသည္။ ကိုလိုနီအစိုးရကိုေထာင္မေၾကာက္တန္းမေၾကာက္ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပီးတေယာက္ကိုဖမ္း လွ်င္အမ်ားကလိုက္ကန္႕ ကြက္ၾကကာေထာင္ထဲ၀င္ရမွာမေၾကာက္ၾကေပ၊သခင္မၾကီးေဒၚဆယ္ဦးေဆာင္သည့္သခင္မအမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း(၁၃၀၀)ျပည့္   ေရနံေျမသပိတ္အေရးေတာ္ပံုတြင္သပိတ္တားမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္၊(သခင္မ )မသန္း၊ မျမခင္၊ မဂ်မ္း၊ မညိဳ၊ မပု၊ မေထြး၊ မေစာေစာ၊ မစိန္ခင္ မသိန္းႏြဲ႕၊မေငြခင္၊မစု၊မခ်စ္၊စသည္တို႕ေထာင္နန္းစံသခင္မမ်ားရဲ့ ဆန္႕က်င္ဟန္႕တားမႈတို႕ကထိေရာက္္ပါေပသည္။၁၉၂၉ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒျပဳေကာင္စီတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအမတ္ေရြးႏိုင္ခြင့္ ရရွိလာသည့္အခါ ေဒၚႏွင္းျမ(ေမာ္လျမိဳင္)ကတြဲေရးအမတ္ေလာင္းအျဖစ္အေရြးခံရသည္(၉၁)ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မဲေပးႏိုင္သူ အမ််ိဳးသမီး(၆)သိန္းအနက္(၉)ဦးသာမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္၊အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ေသာအမ်ိဳးသမီးတိုင္းမဲေပး ပိုင္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႕လူမ်ိဳးျခားႏွင့္လက္ထပ္ပါကအေမြဆက္ခံခြင့္ရရွိေစေရးစသည့္ဥပေဒတို႕ကိုအဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္တြင္ျပည္လံုးက်ြတ္ဖဆပလအဖြဲံ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံမွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚခင္လွေရြးခ်ယ္ခံရသည္။
 (၂)ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏ်င့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ 
(၁၉၄၄)ခုႏွစ္တြင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ျမန္မာျပည္သူတို႕အားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈသည္အလြန္ဆိုး၀ါးစြာခံစားခဲ့ရသည္ဂ်ပန္မ်ား ရန္ေၾကာင့္သခင္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားပုန္းလ်ွိဳးေနခဲ့အခါမ်ားတြင္သခင္မမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ေဒၚခင္လွ ေဒၚဆယ္ ေဒၚၾကာဇံ ေဒၚမညြန္႕ စသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း စားေရရိကၡာသယ္ ေဆာင္ေပးျခင္း ဆက္သားအျဖစ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း အာရွလူငယ္မ်ားႏွင့္လည္းဆက္စပ္ကာလွိဳ၀ွက္ေသြး စည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ၾကသည္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားက နည္းပရိယာယ္မ်ား သံုးကာ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္၊လက္နက္မ်ားကုိလ်ွဳိ၀ွက္သယ္ေဆာင္ျခင္းရန္ပံုေငြအတြက္ စည္းရုံး လႈပ္ေဆာ္ေပးသည့္ လုပ္ ငန္း မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္၊ေဒၚၾကာဇံသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးစစ္ ေတြျမိဳ႕သူျဖစ္ပါ သည္။ ဖက္စစ္ေတာ္လွန္ေရးအ တြက္လက္နက္စုေဆာင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖခင္ ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး တို႕အတူ စြန္႕စြန္႕စားစားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ 
(၃) လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ      
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္လည္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားပါ၀င္ေစမႈအေပၚ အေလးထားမႈအားနည္းခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားမ်ားညီညြတ္ ေရးကိုအေလးထားေနရမႈအပိုင္းကို ဦးစားေပးခဲ့ရ၍ဆိုလ်င္လည္းအမွန္အျဖစ္ကအနစ္နာခံစရာရွိလ်ွင္အနစ္ နာခံကာႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကျပီး၊တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္အခါတြင္အသိအမွတ္ျပဳမခံ၇တာကေတာ့အမွန္လိုျဖစ္ခဲ့ရ ပါသည္။  ေဒၚေစာေရႊသည္လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္(၁၉၄၂မွ၁၉၅၆အထိ၎(၁၉၅၆မွ၁၉၆၀)ရမည္းသင္းေတာင္ပိုင္းအ မတ္အျဖစ္အေရြးခံရသည္။(၁၉၄၆)ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာမူဆလင္ကြန္ကရက္၏ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ဲျပီးျမန္မာမူဆလင္မ်ားကိုျမန္မာဟုအသိ အမွတ္ျပဳလာေစရန္ၾကိဳးပန္းခဲ့သည္။(၁၉၄၆-၁၉၆၀)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအ မ်ိဳးသမီးးအသင္းဥကၠအျဖစ္၎အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာတြင္တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ဇူလုိင္ (၁၉) ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်းာလုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မဲဆႏၵေနရာတြင္ (၁၉၄၇-၁၉၅၂) ၄င္း ၏ဇနီးေခၚခင္ၾကည္ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရသည္ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္သံအမတ္တာ၀န္ေပးအပ္ခါႏိုင္ငံေရးမွအေ၀းေနရာ သို႔ပို႔ထားခဲ့သည္ မစၥစ္ဘေမာင္ခ်ိန္းဆိုးသည့္ကရင္ေက်ာင္းဆရာမႀကီးက (၁၉၅၂)ခုႏွစ္တြင္ဟံသာ၀တီခရိုင္မင္းတုိင္ပင္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာသည္။ ျပည္နယ္မ်ားဖြဲ႔သည့္အခါျပည္နယ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ေဒၚခင္ခ်စ္၊ ေဒၚႏွင္းလွ ေဒၚစိန္ ပုတို႔ကလည္းႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားတြင္ဦးေဆာင္ရြက္ျပဳကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
(၄) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာသိမ္းသည့္အခါမွစျမန္မာျပည္သူမ်ားဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့သည္။ႏိုင္ငံေရးႏိုၾကားတက္ၾကြသူမ်ားကိုအေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၊စစ္အာဏာရွင္အကာ အကြယ္ေပးဥပေဒမ်ားထုတ္ကာ ဖမ္းဆီး  ေထာင္ခ် ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္လူမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ား က်င့္သံုးျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ထ့ိုေၾကာင့္မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္ပါ၀င္စားမွာစိုးရိမ္စြာျဖင့္တား ျမွင့္ၾကသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႕မိဘမ်ားရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို မထိခိုက္ေစခ်င္သည္ကတဘက္စစ္ဗ်ဴဟာသြတ္သြင္းခံရမႈေၾကာင့္အလိုအေလ်ာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုႏိုင္ငံေရးမွဖယ္က်ဥ္ျခင္း အေနအထားေရာက္ခဲ့တာႏွစ္ ေပါင္းငါးဆယ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းပံုတခုေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳး သမီးမ်ားဆနၵသေဘာထားမ်ားပါ၀င္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေရးဆဲြခဲ့ရျခင္းမရွိသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကိုအေလးထားမႈမပါဘဲ၊ေရဘုယ်ျခံဳငံုသည့္အခ်က္မ်ားသာေတြ႕ရသည္။စစ္အာဏရွင္မ်ားကိုဆန္႕ က်င္ကန္႕ကြက္မႈျပဳသူမ်ားထဲတြင္ေက်ာင္သားမ်ားထိပ္ဆံုးမွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ထိုအထဲတြင္္အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္သလို ။ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိပါသည္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚ ေပါက္လာေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးတို႕ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့သလိုစစ္အာရွင္မ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ား ကုိအဓိကထားေရးဆြဲခဲ့သည္။လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ရွိေသာအမ်ိုးသမီးမ်ားအေရးအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ထိထိ   ေရာက္ေရာက္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သေရြ႕အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြနဲ႕အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္စပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြသည့္အျပင္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္္အမ်ိဳး သမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေလးရာေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္၊ ႏိုင္ငံေရးမႈျဖင့္ေထာင္က်သြားသူတို႕အားႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခါေ၀းလံေသာေထာင္မ်ားသို႕ေျပာင္း ေရြ႕ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမ်ားေထာင္၀င္စာသြားေရာက္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကရသည္။အိမ္တြင္က်န္ေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကအိမ္တာ၀န္၊သားသမီးတာ၀န၊္အျပင္ေထာင္၀င္စာ အတြက္ၾကိဳးပန္းရသည္။ ျပင္ပတြင္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနစဥ္မွာလည္းေနာက္ကြယ္ကအားေပးကူညီမႈ ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္တိုင္းတြင္ရွိေနမည္ဟုယူဆလ်ွင္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ္လည္း ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ထိပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာတို႕တြင္မရွိျခင္းမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အရည္အခ်င္းမရွိမဟုတ္ေၾကာင္း အေျခအေနအမွန္ကို တင္ျပပါမည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္စီးပြား ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္က်ြမ္းက်င္ၾကသည္။ေဆးပညာဥပေဒဆိုင္ရာပညာဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးတြင္ရာ ထူးအလိုက္တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္၊သုခုမဂီတအႏုညာရုပ္ရွင္စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထူးခ်ြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္အလုပ္ရုံစက္ရုံနွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း၀င္ ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကမိခင္တာ၀န္ႏွင့္တျပိဳင္ထဲအိမ္ေထာင္ရပ္ တည္ေရးတာ၀န္မ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္းအခ်င္းကို အသိအမွတ္မျပဳလို႕မရတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္၊ အစိုးရသစ္အမည္ခံအစိုးရသစ္မွာအမ်ိဳးသမီး ၀န္ၾကီးတေကာက္မွွ် မပါ တာက ေတာ့အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြရဲ႕သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသူေလးရာေက်ာ္ရဲ႕ အစြမ္းကအာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေရးကိုကိုင္လႈပ္ႏိုင္တာပို႕အက်ဥ္းခ်ထားရတာ။အျပင္မွာရွိေနတဲ့ေဒၚေအာင္စုၾကည္ျပည္သူေတြနဲ႕ဆံုေတြ႕ မွာ စိုုုုးေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ရင့္တည္ၾကည္တဲ့စိတ္ဓါတ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ေစတနာနဲ႕ စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္ မႈေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳေနတဲ့ျပည္သူရဲ႕အားစုစည္းမိမွာေၾကာက္ေနရတယ္။ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ကိုအမ်ိဳးသမီးထုကညီညီ ညြတ္ ညြတ္၀ိုင္းရံႏုိင္လွ်င္အမ်ိဳးမသီးမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္မႈေအာင္ျမင္မည္ဟု (မလအ)မွယံုၾကည္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာရႊင္လန္းပါေစေၾကာင္းအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္အတူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးက်န္းမာရႊင္လန္း ပါ ေစေၾကာင္းႏွင့္အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစေၾကာင္း (မလအ)ဆုေတာင္းေမတၱာပိုသအပ္ပါသည္။
ေဒၚေမာ္လီ

Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1