လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မြန္ဂုိးလီးယားခရီးစဥ္

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မြန္ဂုိလီးယားခရီးစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလာမည့္၂၀၁၃ခု၊ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ေန႕မွေမလ(၃)ရက္
ေန႕အထိ၊မြန္ဂုိလီးယားနိုင္ငံသို႕(၈)ရက္ၾကာအလည္အပတ္သြားေရာက္မည့္သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါနိုင္ငံေရာက္
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားသိရိွရန္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊အေသးစိပ္သတင္းသိလိုပါကေအာက္
တြင္ေဖၚျပပါလင့္ကိုသြားေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

 www.dvb.no/archives/38741

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(Burmese Canadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခုဧၿပီလ(၂၄)ရက္
 

Facebook Revolution Started in Burma

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေလာေလာဆယ္ႀကုံေတြ႕ေနရတဲ့ေဖ့စ္ဘုတ္သုုံးစဲြသူမ်ားအတြင္းမွအခ်ဳိ႕ေသာစည္းကမ္းမလိုက္နာ
သူမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕အသိပညာတိုးတက္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိုးတိုးတက္ေရးကိုႀကီးမား
စြာအဟန္႕အတားျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္၊စည္းကမ္းသည္လူ႕တန္ဖိုးဆိုတဲ့စကားအတိုင္းစည္းကမ္းလိုက္နာ
မွသာဒီမိုကေရစီေရးအပါအဝင္အရာရာေအာင္ျမင္နိုင္ပါတယ္၊ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္
ကမၻာ့အလယ္မွာေခတ္အဆက္ဆက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့အစဥ္အလာေကာင္းကိုယၡဳေရာက္ရိွေနတဲ့ဒီမိုက
ေရစီေရးႀကိုးပမ္းေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္ကိုမေမ့မေလွ်ာ့ၾကရန္အထူးတိုက္
တြန္းလိုပါတယ္၊ျမန္မာျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ျပည္ပနိုိင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္ေနရာေရာက္ရိွ ေနထိုင္ေနထိုင္
ျမန္မာလူထုအက်ိဳးကိုအစဥ္ဦးစားေပးတဲ့၊ျမန္မာ့ဂုဏ္ကိုျမွင့္တင္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ႀကိုးစား
ၾကေစလိုပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးစဲြသူအခ်ိဳ႕၏စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားကိုစတင္ေဖၚထုတ္အေရးယူနိုင္ေရးအတြက္ျမန္မာနိုင္ငံ
အတြင္းတြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွနိုင္ရန္၊ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါလင့္ကိုမွ်ေဝလိုက္
တယ္။
ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာစိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္စည္းကမ္းရိွစြာညီညြတ္စုစြာစုေပါင္းေဆာင္
ရြက္နိုင္ၾကေစရန္ဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္။

မင္းႀကီး (ဂ်ာမဏီ)
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2013/04/130419_burmese_facebook_campaign.shtml
 


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဂ်ပန္ၿပည္သြားလည္မည္


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊လူထုေခါင္းေဆာင္ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႕၂၀၁၃ခုဧၿပီလ(၁၃)ရက္မွဧၿပီလ(၁၉)အထိအလည္အပတ္သြားေရာက္မည္ျ့သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားသိရိွနိုင္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။သးစိပ္သတင္းသိလိုပါက၊ေအာက္ပါလင့္တြင္သြားေရာက္ၿပီးဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္
- -
http://burmese.dvb.no/archives/38121

 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1