ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ပကတိ လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား အေပၚ ကေနဒါနိုင္ငံ အေျခစုိက္ျမန္မာဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
                                                                                                                                                                                                                                ေန႕စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ခု-ဩဂုတ္လ(၂၁)ရက္                                                                                                                                        ေန႕စြဲ။    ။ ၂၀၁၁ခု-ဩဂုတ္လ(၂၁)ရက္

၁။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည့္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍ (၅၆)သန္းေက်ာ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံး၊ ၾကဳံေတြ႕ ေနရသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးရာ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံတို႕မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ တစိုက္မတ္မတ္္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက ေထာက္ခံအားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရိွအာဏာရ အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္၊ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံျခင္း စသည္တို႕အေပၚ ကေနဒါ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံပါသည္။

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလုံးအတြက္ လက္ရိွအခ်ိန္သာမက ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြက္ပါ အသက္တမွ် အေရးႀကီးသည့္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း၊လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ လက္္ရိွအာဏာရအစုိးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဦးစားေပးျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္။
(က) အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အဖမ္းခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမား အားလုံးကို ခ်ြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္။
() တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပဲြမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲၿပီး၊ အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ နိုင္ငံေရးအရ တျပိဳင္တည္း အားလံုးႏွင့္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္
() မိခင္ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထာဝရရွင္သန္ေစေရးအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး နိုင္ငံတကာမွွ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ဖဲြ႕စည္းတိုင္ပင္ကာ သုေတသနျပဳ၍ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေတြ႕ရိွသည့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျမန္္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံအား အသိေပးၿပီး၊ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဆႏၵကို အျမန္ဆုံးရယူရန္
၃။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရိွနိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အရ () နိုင္ငံေရးသမားမ်ား () နိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွူပ္ရွားသူမ်ား () လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လုံးတို႕မွ စည္းလုံးညီညြတ္ကာ အမ်ိဳးသာေရး တာ၀န္ တရပ္အျဖစ္ စည္းကမ္းစနစ္ရိွစြာျဖင့္ မိမိတို႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုက္ပဲြဝင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ စုစည္း ညီညြတ္ၿပီး အင္အားေကာင္းမွသာ မိမိတို႕ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရိွ အာဏာရအစုိးရအေနျဖင့္ လုိက္ေလ်ာလာသည္ဟု မိမိတို႕ ယံုၾကည္သည္။ ဤသုိ႕ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ တိုက္တြန္းထားသကဲ့သို႕ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပဲြဝင္သူမ်ားအတြင္း ညီညြတ္ေရးု အျမန္ရရိွေရးကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ အပ္ပါသည္။

အထက္္ေဖၚျပပါ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေျပာသက္သက္၊ ဟန္ျပသက္သက္ မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျပီး သက္ေသျပၾကရန္၊ ကေနဒါအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ဒိမိုကေရစီ အဖဲြ႕မ်ားက ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ေၾကျငာခ်က္တြင္သေဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား။
(1)Burmese Canadian Network (Canada)
(2) BurmaWatch International (Edmonton)
(3)All Burma Muslim Union (Canada Branch)
(4)Burmese Muslin Association (Canada)
(5)Burmese Student Democratic Organization (Toronto)
(6)National League for Democracy (NLD LA Canada Branch)
(7)International Foundation for Burma National Congress (Canada Branch)
(8)United Democratic Youth League (Canada Branch)


ဆက္သြယ္ရန္။
 () ဦးညြန္႕လွ         Email: nyunt1947@gmail.com   (306)242-4536
() ဦးသန္းေအာင္    Email: thanaung56@yahoo.ca     (780) 439 7555     


Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1