ပိေတာက္ေရႊဝါ

ပိေတာက္ေရႊဝါ
လတန္ခူးေပမို႕၊အလွထူးပါဘိ၊
ျမျမဖူးရယ္တဲ့ ခိုင္ေရႊဝါ။

တကယ္တမ္းသာျဖင့္၊ ဘယ္ပန္းေတာ္ စံမတူဘူ႔၊
နႏၵမူ ဖန္ကူထိပ္မွာလ၊
ပေစၥကာေခၽြးေတာ္သိပ္ရတယ္၊ ဧရိပ္ဆာယာ။

တႏွစ္တြင္ သည္တလေပပ၊တလတြင္တရက္ထဲ
ခက္ခဲတဲ့ရက္ဗုဒၶါ၊ပြင့္ရွာၾကစုံၿမိုင္တြင္း။
ျမူမင္းလြင္ထန္၊ ၾကူသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့

ေရႊဝတ္ဆံငုံတံေညွာက္ကယ္ႏွင့္၊
ခါသၾကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိန္ေဝလို႕ ေတာက္တဲ့ျပင္၊
လမ္းတေလွ်ာက္သင္းပါဘိ၊
ဆန္းသေလာက္မလင္းနိုင္နုိင္ဘူး၊
ပန္းပေတာက္မင္း။

စာဆိုေတာ္ဦးေၾကာ့
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1