ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ါယက္အားအသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္အားအသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္
၂၀၁၃ခု-ေအာက္တိုဘာလ()ရက္
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ကေနဒါ ေရာက္ျမန္မာမ်ားမွန္ကန္ထိေရာက္စြာအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိင္ ေရးအတြက္လိုအပ္သည္နိင္ငံေရးလူမႈေရးႏွင့္သတင္းဖလွယ္ေရးက႑်ားပါဝင္
သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုက်င္းပရန္စီစဥ္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္ကိုလဲအဆိိုပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႕ တြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ျပန္လည္္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကေန ဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးအားအသိေပးေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(Burmese Canadian Network)Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1